Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοινώνει ότι σύμφωνα το Ν. 4235/2014 άρθ. 5 παραγρ. 1 « ο ιδιοκτήτης δεσποζομένου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να προσκομίσει στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του».

Γι’ αυτό καλεί τους ιδιοκτήτες δεσποζομένων ζώων να προσέλθουν στα γραφεία της υπεύθυνης Αντωνίας Τζανουκάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2825 0 23220 και να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:

α. Αριθμός σήμανσης του ζώου.
β. Τα χαρακτηριστικά του ζώου (φύλο, χρώμα, ράτσα).
γ. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Α.Δ.Τ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο).