Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ έτους 2014.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

  •  Εξειδίκευση Barista
  •  Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαθέσιμες μόνο 10 θέσεις σε κάθε τμήμα.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.

Βεβαίωσης Παρακολούθησης: ΟΑΕΔ και ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου

Αίτηση συμμετοχής: Η αίτηση γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από το site www.katartisi.gr

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

2. Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ.

3. Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για Έτος 2013 και 2014

4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

Υποβολή Δικαιολογητικών: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Πληροφορίες: κα Στεφανουδάκη Λένα τηλ. 2810-247034.