Σύμφωνο με την πρόβλεψη για τη Διάρθρωση Σπουδών που προτείνεται στον Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης το οποίο με επιστολή που απέστειλε προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βασίλη Διγαλάκη, εξηγεί τα θετικά της πρότασης του Ιδρύματος.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του το ΤΕΕ αναφέρει:

Η ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης στην 10η Συνεδρίασή της 16-06-2014, συζήτησε το θέμα της διάρθρωσης σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο του Οργανισμού του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 και των μεταγενέστερων νόμων αυτού τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εκπονούν Οργανισμούς για να ορίσουν τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την εσωτερική τους λειτουργία. Σε ότι αφορά στη διάρθρωση σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας το ΤΕΕ έχει ήδη διατυπώσει «πρόταση 6 σημείων για την Παιδεία"» (06/03/2013) που σε ότι αφορά τις Ενιαίες Πενταετείς Σπουδές έχει ως εξής:

«Όπως έχει αποδειχθεί σε διεθνές επίπεδο, οι σπουδές ενός Μηχανικού που καλύπτουν επαρκώς σε επιστημονικό εύρος και ποιότητα την παρεχόμενη γνώση χρειάζονται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σπουδών, με έμφαση στα πρώτα χρόνια σπουδών σε μαθήματα υποδομής, που αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση για τη σε βάθος σπουδή των τεχνικών γνωστικών αντικειμένων στη συνέχεια. Αυτός είναι ο λόγος που κορυφαία Πανεπιστήμια σε Χώρες που έχουν το αγγλοσαξωνικό πρότυπο διευρύνουν τα έτη σπουδών ξεπερνώντας την πρακτική των τριών ετών του πρώτου κύκλου σπουδών και ενός έτους εξειδίκευση και υιοθετώντας είτε την πενταετία και άνω είτε τα τέσσερα χρόνια σπουδών και ένα ή δύο πρόσθετα έτη για την εξειδίκευση. Οι ενιαίες πενταετείς σπουδές στις Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας και στο ΕΜΠ, οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης και αν επιλέξουμε, ισοτιμούνται με το δεύτερο κύκλο σπουδών των αγγλοσαξωνικών Πανεπιστημίων, που πρέπει να αποτελεί ελάχιστη προδιαγραφή για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού στη Χώρα μας. »

Επιπλέον και σε ότι αφορά σε ζητήματα επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, μετά τις εξελίξεις σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΤΕΕ με άλλους έξι επιστημονικούς φορείς (Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος) συγκρότησαν κοινό μέτωπο και με ανακοίνωσή τους (04/06/2014) αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «Η αξιολόγηση και η αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας μας κρίνεται σήμερα ως πρώτη προτεραιότητα μετά τις νέες απαράδεκτες νομοθετικές ρυθμίσεις για χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους Κολλεγίων.»

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

1) ότι με την ψήφιση του ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού δύναται να αναθεωρηθεί ριζικά. Ενόψει της έκδοσης των σχετικών ΠΔ που προβλέπονται στον Ν.4254/2014 οκτώ κλαδικοί σύλλογοι μηχανικών αναφέρουν ότι το ΤΕΕ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, οφείλει να επεξεργαστεί τάχιστα τις βελτιώσεις στην κατεύθυνση ενός συνολικού, σύγχρονου, απλού, ενιαίου και σαφούς πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος, το οποίο θα περιγράφει τις κοινές επαγγελματικές δραστηριότητες, και όπου κριθεί αναγκαίο (και αναλογικό ε γνώμονα τον υπέρτερο λόγο του δημοσίου συμφέροντος) θα τεκμηριώνει τις αποκλειστικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

2) Ότι η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/10955-01-03-14-2020.html), η οποία κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, και ενεκρίθη στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (1/4/2014) αναφέρει τα εξής:

«Επίπεδο 6, ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ), Επίπεδο 7, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»

3) Την διάρθρωση σπουδών που προτείνεται στον Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία αναφέρει:

η ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης αποφασίζει τα εξής:

1) Η πρόταση για τη διάρθρωση σπουδών που προτείνεται στον Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι σύμφωνη με την διατυπωμένη άποψη του ΤΕΕ αφού αναφέρεται ρητά σε πενταετές δίπλωμα μηχανικού που επιπλέον ισοδυναμεί με Master of Engineering και ως εκ τούτου κατατάσσεται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

2) Θεωρεί ότι η Πρόταση για τη Διάρθρωση Σπουδών που προτείνεται στον Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορεί να αποτελέσει κοινό πλαίσιο διάρθρωσης σπουδών στους οργανισμούς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Για το λόγο αυτό και ενόψει της αξιολόγησης και έγκρισης των Οργανισμών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τα συναρμόδια Υπουργεία και το ΣτΕ, το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης προτείνει την άμεση σύγκλιση κοινής συνδιάσκεψης ΤΕΕ και Πρυτανικών Αρχών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ώστε να συζητηθούν

α) το κοινό πλαίσιο διάρθρωσης των σπουδών τους.
β) το πλαίσιο πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών που οδηγούν σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα.