Στα 707 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 970 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 208 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 1,99 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,84 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 2,55 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19,60 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ ή 0,2 % έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 57 εκατ. ευρώ ή 0,3 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 16,06 δισ. ευρώ, 140 εκατ. ευρώ ή αυξημένα κατά 0,9 % έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,26 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 85 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,184 δισ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν το στόχο:

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 274 εκατ. ευρώ ή 57,8%.
Oι φόροι στην περιουσία κατά 23 εκατ. ευρώ ή 2%.
Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 7 εκατ. ευρώ ή 0,7%.
Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 41 εκατ. ευρώ ή 0,9%.
Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 14 εκατ. ή 6,6%.
Οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 22 εκατ. ευρώ ή 16,6%.
Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 24 εκατ. ευρώ ή 1,5%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου:

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 95 εκατ. ευρώ ή 4%.
Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 5,1%.
Οι λοιποί ΕΦΚ κατά 36 εκατ. ευρώ ή 3,5%.
Οι λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 22 εκατ. ευρώ ή 17,7%.
Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 29 εκατ. ευρώ ή 33,4%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 21,59 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (22.119 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,81 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 641 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 459 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (17,10 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2,05 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 9,4%.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1,52 δισ. ευρώ ή ποσοστό 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι διατέθηκαν αυξημένες δαπάνες συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ περίπου εκ των οποίων 169 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος και 42 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,78 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 639 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

in.gr