Ρόλο εντολοδόχου αποδίδει στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προκειμένου, για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου, να προβαίνει με ολοκληρωμένο και κατά τα διεθνή πρότυπα τρόπο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται ο έγκυρος και έγκαιρος διακανονισμός όλων των συναλλαγών που αφορούν τη σύναψη, έκδοση, διαχείριση και εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους καθώς και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό», από τον υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη και τον αναπληρωτή υπουργό, Χρήστο Σταϊκούρα, προβλέπει ότι οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την έκδοση, την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, καθώς και με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης κινούνται με εντολές του ΟΔΔΗΧ (ενώ μέχρι σήμερα προβλέπεται ότι οι πληρωμές διενεργούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

Επίσης, από τον ΟΔΔΗΧ και με ευθύνη του, διενεργείται η ενημέρωση του προϋπολογισμού και της λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης. Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης που δύναται να κινεί ο ΟΔΔΗΧ, οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καθώς και κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα.

Με την ίδια τροπολογία ορίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από 1ης Μαρτίου του 2014, διάταξη που έχει ήδη ψηφιστεί, παρέχοντας στον ΟΔΔΗΧ τη δυνατότητα να εκδίδει, να διακρατεί και να διαχειρίζεται τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση τους για τη σύναψη πράξεων πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos) ή για την παροχή εξασφάλισης σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων (hedging), επί του συνόλου του χρέους του ελληνικού Δημοσίου.

Η ισχύς της διάταξης ήταν αρχικά, από 7 Απριλίου του 2014.

newsbeast.gr