Στα πλαίσια του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013, υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Αντιπεριφέρειας Χανίων 289 φάκελοι υποψήφιων νέων γεωργών, που αντιστοιχεί σε πόσο ενίσχυσης ύψους 5.201.000 €. 

Όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, οι εισηγητικές αξιολογήσεις των φακέλων των υποψήφιων νέων αγροτών απεστάλησαν στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την τελική αξιολόγηση σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την σύνταξη πινάκων κατάταξης των υποψήφιων κατά απόλυτη σειρά βαθμολογίας στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Α. Εν δυνάμει δικαιούχοι
Β. Επιλαχόντες 
Γ. Απορριπτόμενοι

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται από 10.000 έως 20.000 € ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου, τον προσανατολισμό της παράγωγης της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης . Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται με την μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

Σας αναφέρουμε ότι στην τελευταία προκήρυξη του μέτρου το 2009 είχαν υποβληθεί 188 αιτήσεις με ύψος ενίσχυσης 3.417500 € .