Εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες να σταματήσουν να εκδίδουν διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμων σχετικές με την εγκατάσταση και διενέργεια ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Εναρμονιζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (αριθμ. 2144) που έκρινε ότι η επιβαλλόμενη από τον ν. 3037/2002 απαγόρευση της εγκατάστασης και διενέργειας ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, αντίκειται στα άρθρα 28 και 49 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία σταματά η διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση διαπιστώσεως απαγορευμένου, κατά τα άρθρα του ν. 3037/2002, παιγνίου.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κουσελάς :

-Κατά τη γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου το Δημόσιο έχει ευχέρεια αλλά όχι υποχρέωση να προβεί σε ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων.

- Οι ατομικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και έχουν ως νομική βάση τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές διατάξεις νόμου δεν είναι αυτοδίκαια άκυρες αλλά είναι ακυρωτέες.

Στις περιπτώσεις που έχουν δηλαδή εκδοθεί ατομικές διοικητικές πράξεις που στηρίζονται στις διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την απόφαση αυτή του ΣτΕ, η Διοίκηση έχει υποχρέωση να ανακαλέσει τις ατομικές αυτές διοικητικές πράξεις εφόσον έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τις ακυρωθείσες που στηρίζονται στις ίδιες διατάξεις, εάν υποβληθεί από το πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον σχετική αίτηση στην αρμόδια Αρχή που εξέδωσε τη διοικητική πράξη μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ και δεν θίγονται δικαιώματα που αποκτήθηκαν καλοπίστως από την εφαρμογή της. Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν για πράξεις επιβολής και καταλογισμού φόρων στις οποίες δεν ισχύουν οι γενικές αρχές περί ανακλήσεων Διοικητικών Πράξεων.

-Εφόσον έχουν εκδοθεί ανακλητικές πράξεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μετά τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, οι ανακλητικές αυτές πράξεις πρέπει να εκτελεστούν.

-Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής θα πρέπει να πάψουν να εκδίδονται διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμων, με βάση τις διατάξεις που ακυρώνονται με την απόφαση αυτή του ΣτΕ.