Με την πίστωση 3.100.000ευρώ εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το του έργο «Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων Νομού Λασιθίου – Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου» το οποίο εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Καρούντζου Αθανάσιου

Ως Προϊστάμενη Αρχή ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου και Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το εγκεκριμένο ποσό για τις εργασίες του θέματος, μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας μειώνεται αυτομάτως στο ποσό της σύμβασης.