Μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε ειδικότητες όπως οι φιλόλογοι, οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και άλλοι μπορούν μέχρι και τις 8 Ιουλίου να καταθέσουν την αίτησή τους για απόσπαση σε χώρες του Νοτίου Ημισφαιρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο με την οποία καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Πιο αναλυτικά οι υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι:

α) έχουν τριετή διδακτική υπηρεσία σε σχολεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2014 από το ΦΕΚ διορισμού.

β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.

γ) έχουν άδεια του ιερατικού τους Προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, εφόσον πρόκειται για απόσπαση ιερέων-εκπαιδευτικών.

Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με επιμίσθιο γίνεται για τρία συνεχή σχολικά έτη. Δυνατότητα παράτασης χωρίς την καταβολή επιμισθίου υπάρχει, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες και κριθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οπότε και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση μετά από εγκύκλιο της ΔΙΠΟΔΕ για παρατάσεις.

Η απόσπαση εκπαιδευτικών χωρίς επιμίσθιο μπορεί να γίνει μόνο για ένα (1) έτος και με δυνατότητα παράτασης, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες και κριθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οπότε και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση μετά από εγκύκλιο της ΔΙΠΟΔΕ για παρατάσεις.

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Στο έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται ότι δεν δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών με επιμίσθιο, δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης με επιμίσθιο.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.

3. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

4. Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους μετά από αίτησή τους για το σχολικό έτος 2013-2014.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για απόσπαση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο δικτυακό τόπο http://dipode-aitisi.sch.gr/ και να αποστείλουν μια σειρά από δικαιολογητικών σε φάκελο Α4 για τα οποία μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

newsbeast.gr