Επιβεβαιώθηκαν τελικά οι φήμες και υπεγράφη η συµφωνία για την εκτέλεση συνδυασµένων δροµολογίων από πλοία της ΑΝΕΚ και της Attica group, στη διεθνή γραµµή Πάτρα - Ηγουµενίτσα - Αγκόνα, καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραµµή Πειραιάς - Ηράκλειο. 

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, µέσα από τη συνεργασία αυτή – η οποία θα είναι τριετούς διάρκειας, µε έναρξη την 1η Ιουνίου 2011 – επιτυγχάνεται η σηµαντική αναβάθµιση της γραµµής Πειραιά - Ηρακλείου µέσω τηςδροµολόγησης του νεότευκτουκαι σύγχρονου Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου «Olympic Champion»της ΑΝΕΚ. Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως επιτυγχάνεται η αναπροσαρµογή της προσφερόµενης χωρητικότητας στη γραµµή Πάτρα - Ηγουµενίτσα - Αγκόνα ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες της γραµµής, µε ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών υπηρεσιών που προσφέρονται σήµερα.

Κύκλοι της ακτοπλοΐας εκτιµούν ότι ανάλογες κινήσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σε άλλες γραµµές και ενδεχοµένως µε διαφορετικούς εταίρους προκειµένου να συγκρατηθούν οι µεγάλεςζηµιές πουκαταγράφουνγια συνεχόµενη χρονιά οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. 

Συνολικά, η νέα συνεργασία θα δηµιουργήσει νέα δυναµική για την ανάπτυξη και των δύο γραµµών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αντιµετώπιση του συνεχώς αυξανόµενου λειτουργικού κόστουςτων πλοίων, µεταξύ άλλων και λόγω τηςυπερβολικής αύξησης των τιµών των ναυτιλιακών καυσίµων. 

Η Γ.Σ. της ΑΝΕΚ

Υπενθυμίζεται πως την επόμενη Κυριακή 29/5 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2010 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2011 έως 31-12-2011.

5. Έγκριση αμοιβής των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2010 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2011 έως 31-12-2011.

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 09η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη.