Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου) ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων» του Μέτρου 2.1.4. (πρόσκληση με αρ. 1005/25729/05.03.2012), ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση έγκρισης των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν στην έδρα της ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου (Λ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο 71201, Χανιώπορτα, 3ος Όροφος) προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας (ΑΔΤ). Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, δύνανται οι γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιεσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια υπηρεσία..

Οι συμβάσεις θα υπογράφονται από τους δικαιούχους τις παρακάτω ημερομηνίες: Τρίτη 15/7/2014 έως Παρασκευή 25/7/2014.

Ο δικαιούχοι παραγωγοί θα υπογράψουν το προεκτυπωμένο έντυπο της σύμβασης. Η υπογεγραμμένη σύμβαση παραμένει στην ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου, προκειμένου να μηχανογραφηθεί και να υπογραφεί από την Διευθύντρια της ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου. Ο δικαιούχος θα ειδοποιείται να προσέλθει στην υπηρεσία, εν ευθέτω χρόνω, να υπογράψει το μηχανογραφημένο αντίγραφο και να το παραλάβει.