Ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου:

"Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την ΥΑ 27397/122/2013 που αφορά την παράβαση «Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού» επιβάλλεται διοικητική κύρωση κατά δέσμια αρμοδιότητα και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, για μεν τους υπαλλήλους ηλικίας άνω των 25 ετών ποσό 10.549,44 € και 9.197,10 € για υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ενώ για τους εργατοτεχνίτες ποσό 10.550,54 € και 9.200,49 € αντίστοιχα.

Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης/εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης/εργοδότη δεν επηρεάζει την υποτροπή."