Μια ημέρα πριν την σύσκεψη για την αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Κρήτη, ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίνει πίστωση 3.370.000 ευρώ για ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό στο Πανεπιστημιακό και στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Βέβαια στην απόφαση επισημαίνεται πως «πηγή χρηματοδότησης της προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού θα είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής της θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης». 

Αναλυτικότερα στην απόφαση του υπουργού Υγείας με ημερομηνία 25/5/2011 αναφέρεται πως : «Εγκρίνουμε την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (3.370.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Στο εν λόγω έργο περιλαμβάνονται
τα ακόλουθα:

Α) Ιατροτεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.170.000,00 €Β) Ιατροτεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο–Πανάνειο», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.200.000,00 €.Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση του υπουργού Υγείας