Σε πέντε δόσεις θα καταβληθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), με την πρώτη δόση να πληρώνεται από τους υπόχρεους στα τέλη Αυγούστου.

Παρά το γεγονός ότι κατατέθηκαν τροπολογίες στη Βουλή για την ορθή εφαρμογή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας, ωστόσο δεν γίνεται καμία αναφορά στις δόσεις που θα αποπληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ.

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, η πρώτη δόση θα έπρεπε να καταβληθεί στα τέλη Ιουλίου. Η ημερομηνία αυτή έχει χαθεί και πλέον η πρώτη δόση θα καταβληθεί στα τέλη Αυγούστου και η τελευταία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν χθες στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών ρυθμίζονται διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό του φόρου για τα οικόπεδα, ενώ παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή τροποποίησης των στοιχείων στη δήλωση ακινήτων μέχρι 30/11/2014.

Εφόσον δηλαδή κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτων διαπιστώσει στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ ότι ο φόρος έχει υπολογιστεί με λανθασμένα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Βέβαια στο διάστημα αυτό θα πληρώνει τον φόρο κανονικά που έχει υπολογιστεί και εκ των υστέρων θα τους επιστραφεί το επιπλέον ποσό που έχει καταβάλει.

Με τις αλλαγές που έρχονται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν οικόπεδα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας θα πληρώσουν μικρότερο φόρο ακινήτων, διότι σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες ή συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την τροπολογία:

• Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη ο ΣΑΟ που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων, ανεξάρτητα από τον συντελεστή δόμησης της περιοχής.

• Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές ΣΑΟ και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, λαμβάνεται η μικρότερη τιμή ΣΑΟ.

• Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011 στις οποίες δεν υπάρχουν τιμές ΣΑΟ, ως ΣΑΟ λαμβάνεται η τιμή 0,6.

• Η αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται ειδικά κτίσματα, θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας δημοτικής ενότητας ή δήμου ή περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας.

• Για τη φορολογητέα αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται άλλα κτίσματα, συνυπολογίζεται και ο συντελεστής οικοπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1.

• Σε 0,65 ορίζεται ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αποθηκών που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίων.

• Ως χρόνος έναρξης επιβολής των τόκων και προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση και εξαιτίας αυτού του λόγου δεν διενεργείται εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, ορίζεται η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.

• Παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα ειδικά για το έτος 2014 να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία της δήλωσης ακινήτων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι 30/11/2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής προκύπτει μείωση του φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης. Εάν μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 30/11/2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάρισή της πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της φορολογικής διοίκησης εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου.

kathimerini.gr