Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνει ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου FINNO-Μηχανισμός προώθησης της καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (www.finnoeurope.eu) για τη δυναμική που παρουσιάζουν οι ΜΜΕ σχετικά με την ερευνητική και τεχνολογική τους δραστηριότητα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων προβλημάτων όπως αυτά αναδεικνύονται σήμερα από 586 επιχειρήσεις (50 από Ελλάδα) που καινοτομούν στην ΝΑ Ευρώπη, καθώς επίσης και η διερεύνηση της ανάγκης για δημιουργία νέων πολιτικών καινοτομίας προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στην περιοχή.

Το έργο FINNO, το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2014, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνολικός προϋπολογισμός: 1,5 εκ. ευρώ) και υλοποιείται από 15 εταίρους σε 11 διαφορετικές χώρες.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την καινοτομία και με δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση 30 λεπτών σχετικά με τα Εργαλεία Διαχείρισης Διανοητικού Κεφαλαίου για τις Επιχειρήσεις, του έργου INNOVACCESS (www.innovaccess.eu).