Τα καθαρά κέρδη του α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €71 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €181.5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011, ενισχυμένα κατά 3% σε ετήσια βάση και 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το σύνολο των εσόδων παρουσίασε αύξηση 15% σε ετήσια βάση και 33% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε €314.1 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους και τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά και άλλα έσοδα.

Τα οργανικά έσοδα από τραπεζικές εργασίες παρουσίασαν αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €227.9 εκατ.

Ο Όμιλος διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με το δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Tier I) να διαμορφώνεται σε 12.1%, 210 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ένας από τους υψηλότερους μεταξύ των τραπεζών της Ευρωζώνης.

Το σύνολο των χορηγήσεων ενισχύθηκε 1% σε ετήσια βάση σε €26.6 δισ. Το σύνολο των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε €24.0 δισ., σημειώνοντας μείωση 1% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερη μεταβολή από αυτή του κλάδου και διαμορφώθηκε σε 8.0%.

Στις 24 Μαΐου, o Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση των πρώτων καλυμμένων αξιογράφων στην Κύπρο ύψους €1 δισ., μετά την έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2011, ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marfin Popular Bank, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο Όμιλος της Marfin Popular Bank πέτυχε ισχυρή λειτουργική απόδοση για ένα ακόμα τρίμηνο, επιδεικνύοντας σταθερή οργανική πορεία στις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, καθώς και σταθερή βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.

Η Τράπεζα συνεχίζει να ωφελείται από την ευνοϊκή κατανομή του ενεργητικού της, με το 54% των χορηγήσεων να αντιστοιχεί σε δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, διαθέτοντας παράλληλα μια ευρεία καταθετική βάση.

Η λειτουργική βελτίωση του Ομίλου για το τρίμηνο αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του περιθωρίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο συνεισφέροντας στην κατά 5% άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο των καθαρών εσόδων από τόκους.

Η ισχυρή ανάπτυξη εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών προ-προβλέψεων κατά 58% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, επιτρέποντας στον Όμιλο να ενισχύσει περαιτέρω το σύνολο των συσσωρευμένων προβλέψεων και τα κεφάλαια του.

Τόσο ο ρυθμός αύξησης των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων για το τρίμηνο όσο και το κόστος δανεισμού παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας την ευρεία διασπορά του ενεργητικού ανά γεωγραφική περιοχή και προϊόν.

Η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε συνδυασμό με την ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου έδωσε στον Όμιλο τη δυνατότητα να επιτύχει μία από τις μικρότερες μεταβολές του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων έναντι του κλάδου.

Παρά τις δυσμενείς επιχειρηματικές συνθήκες, ο Όμιλός μας παραμένει συνεπής στη στήριξη των πελατών του σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται, στοχεύοντας στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης αυτών των χωρών.

Αυτή η στρατηγική στηρίζεται σε μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση που υπερβαίνει τα €3.8 δισ. και αντιστοιχεί σε συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13.8%, έναν από τους υψηλότερους στον κλάδο
.’’

Προγράμμα Καλυμμένων Αξιογράφων

Η Marfin Popular Bank (MPB) ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σύσταση του νέου Προγράμματος Καλυμμένων Αξιογράφων ύψους €5 δισ. καθώς επίσης και την έκδοση των πρώτων Καλυμμένων Αξιογράφων ύψους €1 δισ. στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, μετά την έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Το κάλυμμα αποτελείται από Κυπριακά στεγαστικά δάνεια, ενώ τα Καλυμμένα Αξιόγραφα είναι πλήρους αναγωγής (“full recourse”) στην MPB και διέπονται από το Κυπριακό Νομικό Πλαίσιο περί Καλυμμένων Αξιογράφων (Νόμος 130(Ι)/2010) και την Οδηγία της Κεντρική Τράπεζας της Κύπρου (526/2010), τα οποία θεσπίστηκαν το Δεκέμβριο του 2010.

Η MPB, ως ο μόνος Κυπριακός τραπεζικός οργανισμός με σημαντική εμπειρία στη δημιουργία (“structuring”) Καλυμμένων Αξιογράφων, συνέβαλλε καθοριστικά στη διαδικασία των εκτενών διαβουλεύσεων με όλες τις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα τη θεμελίωση ενός πολύ ισχυρού νομικού πλαισίου. Ο νέος Νόμος Περί Καλυμμένων Αξιογράφων, θεωρείται από τους συμμετέχοντες στην αγορά ως ένας από τους πιο ισχυρούς στην Ευρώπη, «παρέχοντας στους επενδυτές Καλυμμένων Αξιογράφων ισχυρή νομική προστασία», ενώ η Moody’s «αξιολογεί την ισχύ του Νομικού Πλαισίου περί Καλυμμένων Αξιογράφων ως TPI Positive» (Moody’s, New Issue Report, May 24, 2011).

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του μεσοπρόθεσμου σχεδίου χρηματοδότησης της Τράπεζας, έχει ως στόχο την αξιοποίηση των υψηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω την ήδη ισχυρή ρευστότητά της, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων με βάση τους ακόλουθους τρεις βασικούς πυλώνες:

• Διασφάλιση και επέκταση της ήδη ηγετικής της θέσης στην Κυπριακή αγορά, που χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση
• Αξιοποίηση της αναπτυσσόμενης πελατειακής βάσης της διεθνούς τραπεζικής
• Επιλεκτική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα πατώντας εδώ