Πραγματοποιήθηκε χθες 24/7/2014 η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και της αναδόχου εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Κρήτης κ. Νίκου Καλογερή, του Δημάρχου Χανίων κ. Μανώλη Σκουλάκη και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ).

Το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων» χρηματοδοτείται κατά 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και περιλαμβάνει συνολικά 5 Υποέργα.

Οικονομικά στοιχεία του έργου:
Συνολικό Κόστος Έργου € 10.937.160 με ΦΠΑ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη € 10.937.160 με ΦΠΑ
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη € 8.892.000
Ποσό που Συγχρηματοδοτείται € 8.892.000
Κοινοτική Συνδρομή
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) € 7.558.200 (85%)

Το συνολικό κόστος του Υποέργου 1 (κύρια σύμβαση του έργου) είναι € 7.569.026 με ΦΠΑ, ο συμβατικός χρόνος για την υλοποίησή του είναι ένα έτος και το αντικείμενό του περιλαμβάνει την προμήθεια (αγορά) εξοπλισμών (με βασικό εξοπλισμό τους οπτικούς διαχωριστές υλικών) για τη διαλογή και ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από τα απορρίμματα και την τοποθέτηση/εγκατάστασή τους στο κτίριο της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων, με στόχο:

- τη λειτουργική αναβάθμιση του Εργοστασίου,
- την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση των υλικών (ανακυκλωσίμων και οργανικών προς κομποστοποίηση) που ανακτώνται από τα απορρίμματα,
- τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών,
- την αύξηση των εσόδων από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών και του κόμποστ,
- την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων,
- τη δραστική μείωση της ανάγκης για νέους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και
- τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος της διαχείρισης απορριμμάτων με τη μείωση των συνολικών εκπομπών CO2.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση και των κάτωθι 4 Υποέργων:

1. Υποέργο 2: Απαιτούμενες Η/Μ Εγκαταστάσεις για την ολοκλήρωση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, προϋπολογισμού 1.565.321 € με ΦΠΑ.
2. Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα, προϋπολογισμού 295.200 € με ΦΠΑ.
3. Υποέργο 4: Προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαλογή στην Πηγή οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων, προϋπολογισμού 548.580 € με ΦΠΑ.
4. Υποέργο 5: Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας του, προϋπολογισμού 701.100 € με ΦΠΑ.