Με ευνοϊκό τρόπο πρόκειται να φορολογηθούν οι αγρότες και οι ασκούμενοι δικηγόροι σύμφωνα με ερμηνευτικές εγκυκλίους που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαββαΐδου. 

Όσον αφορά στους αγρότες ξεκαθαρίζεται ότι φορολογούνται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ αντί για 26% που ισχύει για τους υπόλοιπους επαγγελματίες και όσον αφορά στους ασκούμενους δικηγόρους ορίζεται ότι θεωρούνται μισθωτοί και κατά συνέπεια δικαιούνται την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ με αποδείξεις. 

Ειδικότερα, μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών, διευκρινίστηκαν τα εξής: 

-οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών για τη χρήση του 2013. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι δικηγόροι και σπουδαστές) και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση. Να σημειωθεί ότι με την αρχική εκκαθάριση τους είχε βεβαιωθεί φόρος 13% από το πρώτο ευρώ εισοδήματος. 

-ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των αγροτικών προϊόντων. Επομένως τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%. Επίσης, ορίζεται ότι οι παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές.


Του Σπύρου Δημητρέλη/capital.gr