Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ.Γιάννης Κουράκης προς τον πρόεδρο του Ο.Α.Κ και Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ.Γρηγόρη Ροκαδάκη για το σημαντικό έργο του Φράγματος Λαδούκου ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του.

Η επιστολή:

Θέμα: «Αναγκαίες Ενέργειες για το ΦΡΑΓΜΑ ΛΑΔΟΥΚΟΥ Δημοτικής Ενότητας Τεμένους».

Σχετικά: α) Η υπ’ αριθμ. 781/13.06.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.
β) ΦΕΚ Δ! αρ. φύλλου 43 / 23 Ιανουαρίου 2004.
γ) Η υπ’ αριθμ. 562/ 2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
δ) Η υπ’ αριθμ. 301/27.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΨΟΡ1Θ-Φ90) Απόφαση με θέμα: «Ανανέωση (παράταση ισχύος) της με αρ. πρωτ. 657/18.02.2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φράγμα Λαδούκου Δημοτικής Ενότητας Τεμένους Ν. Ηρακλείου».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΕ ΤΟ α) σχετικό εγκρίθηκε η Διάθεση Πίστωσης 2.347.762,00 € για το Έργο «Κατασκευή Έργων Ορεινής Υδρονομίας για την αντιπλημμυρική Προστασία του Ποταμού Γιόφυρου Νομού Ηρακλείου» της ΣΑΕΠ 002 με Κ. Α. 2002ΕΠ00200003.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου, προβλέπεται η κατασκευή στην ορεινή περιοχή του Ποταμού Γιόφυρου λεκανών για την ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής και την κατακράτηση των φερτών υλών, με την δημιουργία μικρών φραγμάτων / λιμνοδεξαμενών.

ΜΕ ΤΟ β) σχετικό ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης αποφασίζει την Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία του Παγκρήτιου Σταδίου» και συγκεκριμένα την κατασκευή του φράγματος Λαδούκου Δήμου Τεμένους. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του ΟΑΝΑΚ και με δαπάνες του Δημοσίου από το Π.Δ.Ε. και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «Κατασκευή Έργων Ορεινής Υδρονομίας για την αντιπλημμυρική Προστασία του Ποταμού Γιόφυρου Νομού Ηρακλείου» που είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 002 με Κ. Α. 2002ΕΠ00200003.

ΜΕ ΤΟ γ) σχετικό το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου καθορίζει με την 562/ 2013 Απόφαση του την προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως των ακινήτων και επικείμενων αυτών τα οποία απαλλοτριώθηκαν με την 35/9-1-2004 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43/23-01-2004 Τεύχος Δ΄ για λόγους Δημόσιας ωφελείας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Ποταμού Γιόφυρου» και συγκεκριμένα την κατασκευή του φράγματος Λαδούκου στην περιοχή Δήμου Τεμένους, έκτασης συνολικού εμβαδού 78.371,94 τετραγωνικά μέτρα.

ΜΕ ΤΟ δ) σχετικό η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών Δήμου Ηρακλείου, ενεργώντας εμπρόθεσμα, ανανέωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φράγμα Λαδούκου Δημοτικής Ενότητας Τεμένους Ν. Ηρακλείου».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Με βάση τα παραπάνω, και επειδή σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Περιφέρεια Κρήτης, από τις Πιστώσεις του έργου «Κατασκευή Έργων Ορεινής Υδρονομίας για την αντιπλημμυρική Προστασία του Ποταμού Γιόφυρου Νομού Ηρακλείου» της ΣΑΕΠ 002 με Κ. Α. 2002ΕΠ00200003 με πίστωση 2.347.762 € έχουν απορροφηθεί 340.463,57 €, με υπολειπόμενη πίστωση 2.007.298,43 € (στοιχεία 2013) θεωρούμε ότι:

1. Είναι δυνατή η πληρωμή των απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις που υπάρχουν, και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισπεύσετε τις διαδικασίες δεδομένου ότι η σχετική Απόφαση 562/ 2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που καθορίζει την προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως των ακινήτων και επικείμενων αυτών τα οποία απαλλοτριώθηκαν με την 35/9-1-2004 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης δημοσιεύτηκε στις 24-07-2013.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, να γίνει τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου «Κατασκευή Έργων Ορεινής Υδρονομίας για την αντιπλημμυρική Προστασία του Ποταμού Γιόφυρου Νομού Ηρακλείου», και να ενταχθεί σε αυτό και η κατασκευή του Φράγματος Λαδούκου.

Αυτό διότι προκύπτει ότι η κατασκευή των 2 Λεκανών Εκτόνωσης πλημμύρας που έχουν δημοπρατηθεί ήδη στα πλαίσια του παραπάνω έργου, ήτοι, Ε11 (θέση Αυγενική) δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, ενώ για την λεκάνη ΕΦ10 (θέση Σινάπι) που έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, απαιτείται δαπάνη 100.000,00 € για την κατασκευή του υπερχειλιστή για την προστασία του φράγματος.
Με τα δεδομένα αυτά είναι δόκιμη στην συνέχεια η διάλυση της Εργολαβίας που αφορά την λεκάνη Ε11 (θέση Αυγενική) που λόγω προβλημάτων δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, και ΕΦ 10 (θέση Σινάπι) σύμφωνα με τα παραπάνω.
Αντίθετα οι λεκάνες Ε10(1) θέση Αυγενική, Ε2 και Ε3 (θέση Μετόχι Τσαγκαράκι) ή κατακράτησης Φερτών Φ11 (θέση Πλατύ Ρέμα), του παραπάνω έργου δεν παρουσιάζουν την απαιτούμενη ωριμότητα.

3. Επιπλέον έχετε την Οριστική Μελέτη του Έργου, «Έργα Ορεινής Υδρονομίας Ποταμού Γιόφυρου – Φράγμα Λαδούκου» στο Δήμο Τεμένους, το οποίο μάλιστα δημοπρατήσατε στις 28/4/2004 με Προϋπολογισμό έργου 1.900.000,00 € και δαπάνη Τεχνικού Αντικειμένου 1.610.169,49 €, χωρίς όμως να υπογραφεί ποτέ η σχετική Σύμβαση, δεδομένου ότι εκκρεμούσαν οι σχετικές απαλλοτριώσεις.

Κατά συνέπεια το Έργο της Κατασκευής του Φράγματος Λαδούκου διαθέτει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, και εμπίπτει ακριβώς μέσα στο πνεύμα των Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Γιόφυρου Ποταμού, που με τις κατάλληλες ενέργειες από μέρους σας, θα μπορούσε να κατασκευαστεί.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, με δεδομένη την ωριμότητα του έργου."