Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που αναφέρονται στον πίνακα υποψηφίων για την απόκτηση της Α΄ Τάξης, έχουν υποχρέωση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κατανοώντας τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών - και λόγω της νέας προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως 14 Ιουλίου 2014 - αποφασίζει να δοθεί παράταση της ημερομηνίας λήξης της διαδικασίας αξιολόγησης για την απόκτηση της Α΄ τάξης, έως και 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 24.00. Μετά το πέρας του ορισθέντος χρονικού ορίου το σύστημα κλείνει αυτόματα και οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό.

Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος οι αξιολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, οι οποίες θα είναι κατανεμημένες σε ομάδες ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο ως εξής:

Εκπαιδευτική Ενότητα Αριθμός Eρωτήσεων


Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 25
Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση 25
Στοιχεία Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10
Διαδικασίες Τέλους Χρήσης 15
Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα 25


Οι αξιολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της σειράς των εκπαιδευτικών ενοτήτων προκειμένου να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις.

Η χρονική διάρκεια για την απάντηση του αριθμού των ερωτήσεων μίας εκπαιδευτικής ενότητας έχει ορισθεί σε τρεις (3) ώρες από την έναρξη της (π.χ. εάν ο αξιολογούμενος ξεκινήσει την αξιολόγησή του στην ενότητα «Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση» στις 10.00 μίας συγκεκριμένης ημέρας, θα πρέπει να ολοκληρώσει και τις 25 ερωτήσεις μέχρι τις 13.00 το αργότερο της ίδιας ημέρας).

Δεν είναι εφικτή η διακοπή εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των ερωτήσεων μίας ενότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία αξιολόγησης σε μία ενότητα ξεκινά με την εμφάνιση της πρώτης ερώτησης στην ενότητα αυτή.

Δηλαδή αμέσως μετά την είσοδο του αξιολογούμενου στην ενότητα με τους κωδικούς πρόσβασης.

Οι επόμενες ενότητες μπορούν να επιλεγούν από τον αξιολογούμενο σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, πάντα εντός του ορίου, το οποίο έχει ορισθεί ως λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης (Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 και ώρα 24.00).

Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών εκ των οποίων μία και μόνο είναι η σωστή. Οι αξιολογούμενοι οφείλουν να επιλέξουν μία από τις εναλλακτικές απαντήσεις και το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης αναγνωρίζει αυτόματα εάν η επιλογή τους είναι σωστή ή λάθος.

Με την επιλογή μίας εκπαιδευτικής ενότητας θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή η πρώτη ερώτηση της ενότητας αυτής. Μόλις η πρώτη ερώτηση απαντηθεί, θα εμφανιστεί η δεύτερη, και η διαδικασία θα συνεχισθεί με τη διαδοχική εμφάνιση και απάντηση του συνόλου των ερωτήσεων της εν λόγω ενότητας εντός του χρονικού ορίου των τριών (3) ωρών.

Για την απάντηση κάθε μίας ερώτησης δίνεται απεριόριστος χρόνος (εντός πάντα του χρονικού ορίου των 3 ωρών).

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων μίας εκπαιδευτικής ενότητας οι αξιολογούμενοι θα μπορούν να δουν το αποτέλεσμα των απαντήσεών τους σε αυτή την ενότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα πρέπει οι υποψήφιοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις και των πέντε (5) εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Μετά την αξιολόγησή του σε όλες τις ενότητες το σύστημα θα εμφανίζει στον εκπαιδευόμενο το ποσοστό επιτυχίας του. Ως ποσοστό επιτυχίας για την απόκτηση της Α' Τάξης έχει ορισθεί το 50%. Δηλαδή κάθε εκπαιδευόμενος για να λάβει την Α' Τάξη Λογιστή Φοροτεχνικού θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε 50 τουλάχιστον από τις 100 του συνόλου των ερωτήσεων.

Επίσης θα υπάρχουν ερωτήσεις και στην ενότητα «Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών», οι οποίες δεν βαθμολογούνται αλλά αφορούν μόνο στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Προτείνεται στους εκπαιδευόμενους να προβούν στη μελέτη του διαθέσιμου υλικού και στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης σε αυτή την ενότητα, προκειμένου να ενημερωθούν πιο διεξοδικά για το σημαντικό και χρήσιμο για τον επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό καινοτόμο θεσμό του Κώδικα Δεοντολογίας τους.

Αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο της Υπηρεσίας Πληροφορικής, το οποίο είναι διαθέσιμο με την είσοδο στην Υπηρεσία Ενημέρωσης(κλικ εδώ).

Για λόγους ασφάλειας της διεξαγωγής των δοκιμασιών οι αξιολογούμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους φυλλομετρητές Firefox Mozilla ή Google Chrome. Αν δεν χρησιμοποιείτε ήδη ένα από τους παραπάνω, διακόψτε και επανεκινείστε με Firefox ή Chrome

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2105228528, 2105202267 και 210 5201483 ή στείλτε μας email συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ .

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΛΑΕΚ

Όπως πιθανόν ήδη γνωρίζετε, ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που αν αξιοποιηθεί κατάλληλα από τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία της, συνιστώντας ασπίδα προστασίας από κινδύνους που ελλοχεύουν στο περιβάλλον της όπως: παραβιάσεις νομοθεσίας, εσωτερική και εξωτερική απάτη, διαφθορά, απώλεια φήμης και χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι.

Λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο Εσωτερικός Έλεγχος στην υγεία και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης διοργανώνει σεμινάριο με αντικείμενο τον Εσωτερικό Έλεγχο (μέσω ΛΑΕΚ). Το σεμινάριο έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περιορίζεται μόνο σε άτομα που κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής ή οικονομικής διαχείρισης, αλλά να απευθύνεται γενικότερα σε στελέχη τα οποία κατέχουν οποιαδήποτε θέση ευθύνης σε μια επιχείρηση.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου μας τηρεί τις προδιαγραφές που ζητούνται από τον ΟΑΕΔ και μπορείτε ως εταιρία να επιδοτηθείτε μέσω ΛΑΕΚ.

Επισυνάπτουμε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ για να αποφασίσετε αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, καθώς και την αίτηση συμμετοχής σας. Ο εισηγητής μας είναι πρώην Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας με 30 χρόνια εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 ώρες (4 μέρες), με κόστος συμμετοχής 190 ευρώ ανά άτομο (5% έκπτωση ειδικά για τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου ΒΔ Κρήτης και των αδειούχων λογιστών που συνδέονται με αυτό). Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις αίθουσες του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο.

Υπενθυμίζoυμε ότι σε περίπτωση που θα θέλατε να συμμετάσχετε ως εταιρία θα χρειαστεί να κάνετε αίτηση στον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Σε περίπτωση που θα θέλατε να συμμετάσχετε ως ιδιώτης, μεμονωμένα, τονίζουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μισθωτοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι (όχι όμως ελεύθεροι επαγγελματίες ή άνεργοι).

Οι θέσεις είναι περιορισμένες στα 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση, για την κατοχύρωση της συμμετοχής σας θα πρέπει να μας στείλετε την ανάλογη αίτηση συμμετοχής με το αποδεικτικό της πληρωμής του ποσού. Επισυνάπτονται 2 ειδών αιτήσεις συμμετοχής: μία για εταιρικές συμμετοχές και μία για συμμετοχή ιδιώτη.