Ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευτεί και ισχύουν οι Αποφάσεις - Προσκλήσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) 2007-2013, για τα παρακάτω μέτρα:

Μέτρο 1.1 Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων:
Αφορά μονό επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ – SB», ηλικίας άνω των 10 ετών, με τον τρόπο της διάλυσης. (Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 870/10-07-2014, ΦΕΚ1977/Β/21-07-2014, ΑΔΑ: 7Π1ΚΒ-Υ20)

ΜΕΤΡΟ 2.1: Υδατοκαλλιέργεια
(Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 698/10-07-2014, ΦΕΚ1975/Β/21-07-2014, ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε)

ΜΕΤΡΟ 2.3: Μεταποίηση και Εμπορία
(Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 699/10-07-2014, ΦΕΚ1976/Β/21-07-2014, ΑΔΑ: 6ΞΒΔΒ-ΣΗΔ)

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2821346653-4, Fax: 2821346651, e-mail: [email protected]