Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι: Οι ηλικιωμένοι της ΠΕ Ρεθύμνης μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Λουτροθεραπειών στην περιοχή Λουτρακίου Αλμωπίας Πέλλας κατά τη χρονική περίοδο 25-08-2014 έως 01-09-2014

Οι αιτήσεις των ηλικιωμένων που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στη Λουτρόπολη Λουτρακίου Πέλλας θα κατατίθενται από 01-08-2014 έως και 18-08-2014 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (ΚΑΠΗ και Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) του τόπου κατοικίας τους καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημ.Υγείας και Κοιν. Μέριμνας.
.
Δικαιολογητικά εγγραφής ηλικιωμένων

1. Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.
4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια ΔΥΟ.
5. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
6. Βεβαίωση θεράποντος ιατρού, (ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κατάσταση υγείας του αιτούντος επιτρέπει τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας.

Η συμμετοχή των φιλοξενούμενων στη λουτρόπολη ανέρχεται στο ποσό των 8,00€ ημερησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων τους και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου, Ζαμπελίου 34, κ. Κλάδου Καλλιόπη, τηλ. 28313 43323 & κ. Μαρκάκη Καλλιόπη, τηλ 28313 43321 οδός Ζαμπελίου 34.