Όσοι παραγωγοί/αμπελουργοί επιθυμούν να λάβουν δωρεάν δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων αμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων αμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στην Αγυιά (Γραφείο 10, τηλ. 2821346552-3) και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (να προσκομιστούν και σε φωτοτυπίες):
• Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο).
• Δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
• Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.
• Αστυνομική ταυτότητα, (δύο όψεις).
• Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Ε1).
• Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής εφόσον υπάρχουν αλλιώς η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
• Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της μίσθωσης, στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα (10) έτη.
• Βιβλιάριο Τραπέζης (για τον αριθμό λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού).
• Στην περίπτωση Νέου γεωργού, βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός, κάτω των 40 ετών του άρθρου 94 του ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Τα δικαιώματα φύτευσης επιστρέφονται στο εθνικό αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός καθορισμένων προθεσμιών.
2. Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται το ένα (1στρέμμα).
3. Τα χορηγούμενα δικαιώματα από το Εθνικό αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται. Το αμπελοτεμάχιο όμως που είναι φυτεμένο με το εν λόγω δικαίωμα δύναται να μεταβιβαστεί.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 286839/02-04-2009 άρθρο 5 απαγορεύεται η φύτευση αμπελώνων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες έως την 31η Δεκεμβρίου 2015. Οι κάτοχοι των εκτάσεων που έχουν φυτευθεί δίχως αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, μετά την 31η Αυγούστου 1998, υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200 ευρώ ανά στρέμμα, όπως ορίζεται από το άρθρο 55 του Καν. (ΕΚ)555/08.