Σύμβαση με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης στη Περιφέρεια παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Γιώργος Παπαδάκης, ο διευθυντής τεχνικών έργων της ΠΕ Ηρακλείου Μανόλης Φακουκάκης, και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «Γλακουσάκης Μιχαήλ , Ε.Δ.Ε.». Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών του έργου , ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα ημερολογιακές ημέρες (730) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι τεχνικές εργασίες που προβλέπονται

Η αποκατάσταση των επιφανειακών φθορών, ο καθαρισμός της οδού, η ανανέωση των διαγραμμίσεων, η απομάκρυνση ξένων σωμάτων (π.χ. φερτών υλικών) ασφαλτόστρωση και οδοστρωσία ,τοποθέτηση / αντικατάσταση σημάτων, κατασκευή νέων επενδεδυμένων τάφρων, μικρές επεμβάσεις εξυγίανσης οδοστρώματος με τοποθέτηση σκύρων και σφραγιστηρίων όπου υπάρχουν καθιζήσεις, συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και των σημάτων, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται, κοπή δέντρων και κλαδιών για την εξασφάλιση ορατότητας κ.λπ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τόσο προγραμματισμένες επεμβάσεις προληπτικής συντήρησης σε θέσεις που έχουν εμφανιστεί φθορές σε αρχικό στάδιο, όσο και έκτακτες επεμβάσεις διορθωτικής συντήρησης σε θέσεις όπου θα εμφανιστεί επείγουσα ανάγκη συντήρησης του οδοστρώματος