Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα αποτελέσματα (βλ. Συνοδευτικό Αρχείο) που αφορούν στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Εκπαίδευσης του κλάδου Δημοσιονομικών της Κεντρικής και των Περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1ΓΛ/2014 (ΦΕΚ 9/18-6-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ ενώ ο πίνακας επιλεγέντων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.