Υπεγράφησαν σήμερα μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και των αντίστοιχων αναδόχων, δύο συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €, τα οποία θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της Σούδας, του Καβονησίου Κισάμου και του Κολυμπαρίου. 

Τα έργα αυτά είναι:

1) «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο Λιμάνι Σούδας» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α. με ανάδοχο τον Κύδωνα Βολάνη

Στο έργο αυτό θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των φθορών στα ασφαλτικά οδοστρώματα του Επιβατικού Λιμένα της Σούδας, τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985 και τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί σημαντικές φθορές. Η αποκατάσταση των φθορών αυτών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των επιβατών και των οχημάτων που διακινούνται από το Λιμάνι, αλλά και για την καλή εικόνα του Λιμανιού που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αφού προηγηθεί απόξεση του παλαιού ασφαλτικού, όπου χρειάζεται, προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες κλίσεις για την απορροή των νερών. Επίσης θα γίνει καθαρισμός των οχετών απορροής των ομβρίων, στην περιοχή που προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
Το έργο αυτό έχει ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2014.

2) «Συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Λιμένα Κισάμου και Λιμένα Κολυμβαρίου Νομού Χανίων» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α. με ανάδοχο τον Ευστράτιο Δασκαλάκη

Α) Στον Λιμένα Καβονησίου Κισάμου ένα μεγάλο μέρος των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης είναι παλαιά και με προβλήματα στην λειτουργία τους. Οι επισκευές-συντηρήσεις των δικτύων αυτών είναι αναγκαίες για την ασφάλεια των χρηστών του Λιμένα και την εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών. Στο έργο αυτό θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης τμήματος των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, έτσι ώστε η παροχή ρεύματος και νερού στα σκάφη να γίνεται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.

Β) Στο Λιμάνι Κολυμπαρίου λόγω των συνθηκών θαλάσσιου περιβάλλοντος ένα μέρος των στύλων φωτισμού και των κιβωτίων παροχών ρεύματος και νερού έχουν υποστεί διάβρωση, καθιστώντας τα επικίνδυνα για τους χρήστες του Λιμανιού. Στο έργο αυτό θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης των στύλων φωτισμού και των κιβωτίων παροχών που έχουν υποστεί μεγάλη διάβρωση, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ασφάλεια των χρηστών του Λιμένα. Επίσης το έργο περιλαμβάνει περίφραξη και κατασκευή μεταλλικής συρόμενης πόρτας στην είσοδο και στην έξοδο του λιμένα για την προστασία των χώρων του λιμανιού.

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου με ποσό 80.000 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00 € είναι από ίδιους πόρους του Λ.Τ.Ν.Χ. Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2014.