Δημοσιεύθηκε ανακοίνωση πρόσκληση προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει επτά (7) υπαλλήλους ως Επικουρικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Η πρόσκληση αφορά τρείς (3) για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου και τέσσερεις (4) για το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.


Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπ' όψιν η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από την υπηρεσία του οικείου φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στο Δημόσιο Τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντιστοίχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Ως εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ' όψιν αυτή που αποκτήθηκε μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους του επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επομένου έτους από το έτος εγγραφής τους. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

S Αίτηση του ενδιαφερομένου. 
S Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος. 
S Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. S Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 
 S Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 περί μη κωλύματος κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 
S Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Νόμου 4052/2012. 
S Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα ανέργων ή επιδοτούμενων ανέργων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΛΑΔΟΣ Δ.Ε. ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

Προσόν διορισμού ορίζεται: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών: Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ή Ειδικοτήτων βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα κατατίθενται: 

> Στο χώρο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου T.K. 71410 Ηράκλειο Κρήτης ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές με την ένδειξη: Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71 410 Ηράκλειο Κρήτης. 

 Στις αιτήσεις των υποψηφίων υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται το Παράρτημα επιλογής πρόσληψης του υποψηφίου. Οι κωδικοί αριθμοί επιλογής του Παραρτήματος επιλογής για το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί την πρόσληψη είναι: 

> Για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου ο κωδικός αριθμός είναι: 1703. 
> Για το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων ο κωδικός αριθμός είναι: 1704. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη από την δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
> Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. 
> Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου. 
> Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος να δημοσιευτεί σε: Μία (1) ημερήσια Τοπική εφημερίδα. Μία (1) ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας στην περιφέρεια Κρήτης. Μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορία 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 3918/2011, αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού ή αν δεν υπάρχει του Διοικητικού Τομέα του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου και στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων αναρτώνται σε έντυπη μορφή οι πίνακες κατάταξης του Επικουρικού Προσωπικού, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου στα τηλέφωνα 2841341331.