Δίδεται στη δημοσιότητα η απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Μαυρούδη Βορίδη στις με Α.Π. 255/20-6-2014 και 7755/15-4-2014 ερωτήσεις του βουλευτή Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Υπουργικές Αποφάσεις του Ν.3984/2011».

Στις ερωτήσεις του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

«Έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 53, 54 και 55 του Ν. 3984/2001; Αν ναι, πότε και ποιες είναι αυτές; Εάν όχι πότε θα εκδοθούν και ποιος ο λόγος καθυστέρησης;»

Στην απάντησή του ο Υπουργός Υγείας αναφέρει μεταξύ άλλων: 

«… Οι Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟΠΑ), που αποτελούν ειδικότερη κατηγορία των ιδρυμάτων ιστών, λειτουργούν με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 52, 53, 54 και 55 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011), καθώς και στις τρεις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί στο Π.Δ. 26/2008 (ΦΕΚ/Α/51/08) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-3-2004 για την θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL 102/7-4-2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9-2-2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25-10-2006)».

Ο ΕΟΜ απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας τους όρους και προϋποθέσεις για τις Τράπεζες ΟΠΑ (άρθρα 54, 55 του Ν. 3984/2011), οι οποίες εστάλησαν με το αρ. Υ4α/53940/31-7-2013 έγγραφο στο ΚΕΣΥ, όπως ο νόμος ορίζει.

Μέχρι να ληφθεί η γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥ και για την άμεση επίλυση του προβλήματος, με το αρ. Υ4α/2610/15-5-2013 έγγραφο, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας είχε ζητήσει από τον ΕΟΜ προτάσεις για άδεια λειτουργίας των δημόσιων τραπεζών ΟΠΑ και των λοιπών Ιδρυμάτων Ιστών, σύμφωνα με το Π.Δ. 26/2008, με τον όρο όταν εκδοθούν οι Υπουργικές Αποφάσεις του Ν. 3984/2011 να επανακατατεθεί ο φάκελός τους εναρμονισμένος με τα προβλεπόμενα σε αυτές.

Κατόπιν τούτου εκδόθηκαν άδειες λειτουργίας για τη Δημόσια Τράπεζα Ιστών Ομφάλιου Λώρου και Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 134/Β/2014) και του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» (ΦΕΚ 1926/Β/2014).

Αναμένονται από τον ΕΟΜ οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων (άρθρο 53).»