Στις δράσεις της πολιτείας για την προστασία των άγριων φυτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αναφέρεται σε απάντησή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης σε παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της Γ.Δ. Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Τα Ευρωπαϊκά άγρια φυτά είναι τα πλέον απειλούμενα στον κόσμο. Αυτό οφείλεται στη γεωργία και στη δασοκομία, προκαλώντας αλλαγές στη χρήση της γης, την επίδραση των εμπορικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, την εισαγωγή μη ιθαγενών ειδών φυτών και την καταστροφή των οικοτόπων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Λ. Αυγενάκης στην παρέμβασή του: «Στην Ευρώπη η διατήρηση της φύσης, συμπεριλαμβανομένων των άγριων φυτών, έχει μικρό πολιτικό ενδιαφέρον, λόγω των πρόσφατων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια πιο δυναμική και καινοτόμος προσέγγιση για να σώσουμε τα άγρια φυτά στην Ευρώπη και όχι μόνο.»

Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Γ.Δ.: «Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει 6600 taxa (ταξινομικές βαθμίδες) ανώτερων φυτών, από τα οποία ποσοστό περίπου 22% είναι ενδημικά της Ελλάδα, δηλαδή δεν υπάρχουν σε καμία άλλη χώρα. Από τα ενδημικά φυτά της Ελλάδας, 253 είδη θεωρούνται απειλούμενα. Σημειώνεται ότι εν γένει, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις γνώσεις μας σχετικά με την εξάπλωση και τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών της ελληνικής χλωρίδας.»

Όσον αφορά στα μέσα προστασίας των άγριων φυτών επισημαίνεται ότι: «είδη της ελληνικής χλωρίδας προστατεύονται σε εθνικό επίπεδο από την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, την κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΚ, την κύρωση και εναρμόνιση των ανωτέρω στην ελληνική νομοθεσία, καθώς και από το Π.Δ. 68/71. Σε τοπικό επίπεδο, είδη της ελληνικής χλωρίδας προστατεύονται μέσω των ΚΥΑ και ΠΔ χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών, των αποφάσεων χαρακτηρισμού Καταφυγίων Άγριας Ζωής, των προστατευτικών διατάξεων των οικείων Δασαρχείων και με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έργων και δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι περίπου το 27% της έκτασης της χώρας έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 και ότι για περίπου 30% των εκτάσεων αυτών έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για την αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση των ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος.»

Σε ότι αφορά στα είδη φυτών που προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, «η Ελλάδα, το 2007, κατέγραψε 58 είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, δηλαδή είδη που αναφέρονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Από τα είδη αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης Εθνικής Έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2000-2006, σε ικανοποιητική κατάσταση βρίσκονται τα 5, σε ανεπαρκή κατάσταση τα 19 και σε κακή κατάσταση τα 2, ενώ για άλλα 32 είδη η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη. Με πρόγραμμα που ανέθεσε το ΥΠΕΚΑ και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, γίνεται νέα αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης 65 ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, βασισμένη σε μελέτες πεδίου.»

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι «με ανάθεση από το ΥΠΕΚΑ ολοκληρώθηκε το 2009 το δεύτερο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Ωστόσο, στα δύο αυτά βιβλία έχει αξιολογηθεί μόνο το 8% της ελληνικής χλωρίδας, ενώ δράσεις οι οποίες αναμένεται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην διατήρηση των άγριων φυτών περιλαμβάνονται στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα και οικείο πενταετές Σχέδιο Δράσης, τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο της θεσμοθέτησής τους, καθώς και στις προβλέψεις του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014 – 2020.»