Απο το γραφείο του Βουλευτή Χανίων της ΝΔ κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη, δίδεται στη δημοσιότητα η απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην με Α.Π. 687/30-7-2014 αναφορά του βουλευτή Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Ε.Π. Κρήτης 2014 – 2020 σε σχέση με τα λιμάνια του Νομού Χανίων. Κοινό αίτημα για πρόβλεψη κωδικού για υποδομές λιμένων».

Στην αναφορά του, ο κ. Βιρβιδάκης κατέθεσε το με αριθμό πρωτοκόλλου 2515 /14-07-2014 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Μπροκαλάκης προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, με θέμα «Το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Ε.Π. Κρήτης 2014 – 2020 σε σχέση με τα λιμάνια του Νομού Χανίων. Κοινό αίτημα για πρόβλεψη κωδικού για υποδομές λιμένων».

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας διαβιβάζει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Γιαννούσης.

Στην απάντησή του, ο κ. Γιαννούσης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«… Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 7: «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων», έργα που εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες: «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ – Μ» και «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ –Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων».
Στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, ενώ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 7 αναφέρεται ότι έμφαση και προτεραιότητα θα δοθεί στις παρεμβάσεις που αφορούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ – Μ) με βάση το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ). Η οικονομική βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους συντήρησης) θα αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο και ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

Επίσης, στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014 -2020 σε ότι αφορά στα Δίκτυα Μεταφορών, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι βασικές στρατηγικές επιλογές για τις βιώσιμες μεταφορές και την άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων αποτυπώνονται σε 4 κύριες ομάδες στόχων:

Α. Η πρώτη ομάδα στόχων αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των ΔΕΔ – Μ με έμφαση στην άρση των εμποδίων
Β. Η δεύτερη ομάδα στόχων αφορά στη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων του ΔΕΔ – Μ της χώρας, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών 
Γ. Η Τρίτη ομάδα στόχων αφορά στη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων του ΔΕΔ – Μ της χώρας με τις υπόλοιπες μεταφορικές υποδομές της χώρας
Δ. Η τέταρτη ομάδα στόχων αφορά στη βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών
Το παραπάνω πλαίσιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής ενός έργου υποδομών όπως τα λιμάνια στα οποία γίνεται αναφορά. Είναι δεδομένο βεβαίως ότι οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται διασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού και τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς και θα είναι συμβατές με τη χωρική αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων των αξόνων προτεραιότητας που αφορούν.
Διευκρινίζεται ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα βρίσκονται στην παρούσα φάση σε διαπραγμάτευση με την Επιτροπή καθώς κατατέθηκαν επίσημα στις 17-7-2014 σε αυτήν. Είναι συνεπώς πρώιμη στην παρούσα φάση η ανφορά σε ένταξη ή μη, συγκεκριμένων έργων στα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, δεδομένου ότι η ένταξη ή μη ενός έργου αποτελεί αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο θα υποβληθεί προς ένταξη και η οποία εφαρμόζει κατά την αξιολόγησή του τα κριτήρια (αναπτυξιακά, ωριμότητας, κλπ) που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση την αρμοδιότητα σχεδιασμού των νέων Προγραμμάτων έχουν οι αρμόδιοι φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής (Υπουργεία και Περιφέρειες αντίστοιχα), σύμφωνα με την συνολική στρατηγική της χώρας όπως εγκρίθηκε στο νέο ΕΣΠΑ 2014 -2020. Η στρατηγική οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με έμφαση στην καινοτόμο εξωστρεφή και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όσο και την υποχρεωτική από τους Κανονισμούς “θεματική συγκέντρωση” των πόρων στους θεματικούς στόχους για Έρευνα – Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, τις ΤΠΕ, την ενίσχυση των ΜΜΕ και την οικονομία χαμηλών ρύπων."