Με την αφορμή την λήξη των θερινών εκπτώσεων το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 , ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων επισημαίνει ότι μετά την ημερομηνία αυτή , οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν δικαιούνται να διενεργούν ή να διαφημίζουν ότι πωλούν με εκπτώσεις , ενώ για το υπόλοιπο διάστημα , με βάση τον νόμο 802 / 1978 περί προσφορών , άρθρο 15 , επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. 

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη. 

Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων , τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξη τους.

Για τον σκοπό αυτό υπάρχει έντυπο δήλωσης , το οποίο συμπληρώνεται από την επιχείρηση και κατατίθεται στον Εμπορικό Σύλλογο μαζί με την κατάσταση των προσφερόμενων ειδών , στην οποία αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς . 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καλεί αφενός μεν τους συνάδελφους εμπόρους να προστατεύσουν τον θεσμό των προσφορών και να αναδείξουν για ακόμη μια φορά τον παραδοσιακό σεβασμό του εμπορίου προς τους καταναλωτές και να ανταποδώσουν την στήριξη στους πελάτες τους , αφετέρου δε το καταναλωτικό κοινό να εμπιστευτεί τα οργανωμένα εμπορικά καταστήματα για τις αγορές του και όχι το κάθε μορφής παραεμπόριο , το οποίο ούτε ποιότητα προσφέρει , ούτε εγγυήσεις , ούτε αποδείξεις.