Εκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,  θα γίνει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 74/2011: «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» και της αριθμ. 48/14-08-2014 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
- (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης).
1.2 Α) Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Π.Κ. και
Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, οι οποίες αφορούν: α) στον τομέα πολιτικής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης και β) στην έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την τροποποίηση τους,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος).

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη προκειμένου να αναδειχθούν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ 1 του Π.Δ. 74/11 και την εγκύκλιο 48/14-08-2014 του ΥΠΕΣ.