Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ένταξη στην εργασία 1200 αστέγων, τρέχει από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας το οποίο καλεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Εκκλησιαστικά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, φορείς της Εκκλησίας και πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύμφωνα με το ν. 2646/1998 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην ομάδα στόχο, που στο εξής θα αναφέρονται ως «Δικαιούχοι», να υποβάλουν Αιτήσεις για την χρηματοδότηση Σχεδίων, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Αριθμός ωφελούμενων και στόχος

Στόχο αποτελεί η ένταξη στο πρόγραμμα κατ’ εκτίμηση 1.200 ατόμων για διάστημα έως και ενός έτους. Από το σύνολο των ατόμων, ποσοστό 40% ανά εγκεκριμένο σχέδιο τουλάχιστον, πρέπει να συμμετέχει και στους δύο πυλώνες ενεργειών, με κόστος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ, ανά ωφελούμενο άτομο. Σε περίπτωση που ωφελούμενος συμμετέχει μόνο στον πυλώνα της στέγασης, το ανώτατο ποσό με το οποίο δύναται να επιχορηγηθεί είναι 5.500 ευρώ.

Ωφελούμενοι

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, ΦΕΚ 16, τ. Α΄) ως άστεγοι και δύναται άμεσα να επανενταχθούν. Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε Ξενώνες για γυναίκες θύματα βίας και σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, εφόσον στερούνται τη δυνατότητα, ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία.

Προϋπολογισμός Προγράμματος:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 9.250.000 ευρώ.

Ειδικοί Στόχοι:

Ε.Σ. 1: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας
Ε.Σ. 2: Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης

Αιτήσεις Χρηματοδότησης:
Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μια Αίτηση Χρηματοδότησης ανά γεωγραφική ζώνη, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Ποσόστωση του προϋπολογισμού του Προγράμματος ανά γεωγραφική ζώνη
Γεωγραφικές Ζώνες Ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος
Λοιπή Ελλάδα 25%
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 20%
Περιφέρεια Αττικής 55%
Τα ως άνω ποσοστά δύναται να τροποποιηθούν με βάση τις αιτήσεις χρηματοδότησης και μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

1ος Πυλώνας Ενεργειών: Στέγαση

Στις δαπάνες στέγασης που κρίνονται επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται οι παρακάτω:
- Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτομο, έως 240 ευρώ για δύο ενήλικες και έως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια και για διάστημα έως ενός έτους ή
- Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας κυριότητας του ωφελούμενου ή νομίμως παραχωρημένης σε αυτόν, έως του ποσού των 3.600 ευρώ
- Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας κ.λ.π, έως του ποσού των 1.500 ευρώ για ένα άτομο και 2.000 ευρώ για οικογένεια
- Δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (περιλαμβανομένης διατροφής και καρτών μετακίνησης), έως του ποσού των 200 € για ένα άτομο και ως 250€ για οικογένεια, μηνιαίως
- Δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου (έως του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως στην ανάδοχη οικογένεια για έξοδα στέγασης και διατροφής και 100 ευρώ μηνιαίως στον ωφελούμενο για ατομικά έξοδα).

2ος Πυλώνας Ενεργειών: Εργασιακή Επανένταξη

Επιχορηγούνται οι κάτωθι κατηγορίες ενεργειών:

Α. Ενέργεια που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Β. Η ενέργεια που αφορά στην υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, αποτελεί μια εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης για τους ωφελούμενους. Προβλέπεται η δυνατότητα αυτοαπασχόλησης, ή δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδας, ή εναλλακτικά, ενασχόλησης στη παροχή υπηρεσιών (π.χ φροντίδα ηλικιωμένων).

Ως ποσό χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη ενέργεια ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα παρέχεται με τη διαδικασία του εργόσημου και στην περίπτωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η επιδότηση ενοικίου επαγγελματικού χώρου και η αγορά του βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

Γ. Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης σε όσους/όσες επιθυμούν να μετακινηθούν από τα αστικά κέντρα και να δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω τομέα. Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών, η οποία δύναται να παρέχεται με τη διαδικασία του εργόσημου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης αγροτικού τεμαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

Εναλλακτικά, δύναται να προβλεφθεί:

Voucher κατάρτισης
Σκοπός της ενέργειας είναι η επίτευξη της δομημένης πορείας εισόδου των αστέγων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Το συνολικό κόστος της δράσης δεν θα υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση των Σχεδίων θα βαρύνει τον Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2762, της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.

Αρχή Διαχείρισης
Ως Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης είναι η 13η/10/2014

Η Πρόσκληση, η Αίτηση Χρηματοδότησης και ο Οδηγός Εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, http://www.yeka.gr και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, http://www.eiead.gr.