Για την ακύρωση ή τροποποίηση πράξεων προϊστάμενων εφοριών που του 2011 θα αποφαίνονται τριμελείς επιτροπές των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με απόφασή της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πράξεις του προϊσταμένου της εφορίας που έχουν γίνει οριστικές λόγω μη άσκησης προσφυγής ή πράξεις εξώδικης λύσης φορολογικών διαφορών καθώς επίσης και φορολογικές εγγραφές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του φορολογουμένου ή του προϊσταμένου της εφορίας η οποία θα υποβληθεί μέσα σε μία τριετία από την οριστικοποίηση της πράξης (προκειμένου για εγγραφές για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη, από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής ανακοίνωσης).

Σύμφωνα με την απόφαση η τριμελής επιτροπή που θα ελέγχει το σχετικό αίτημα θα αποτελείται από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την πράξη του οποίου θα αποφανθεί η επιτροπή, ο προϊστάμενος της υποδιεύθυνσης της ίδιας εφορίας, αλλά και ο προϊστάμενος του τμήματος συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους της ίδιας ΔΟΥ.

Η αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση πράξεων μπορεί να επικαλείται τους ακόλουθους λόγους

Ολική ή μερική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης.
Αν ο φορολογούμενος δεν έλαβε αποδεδειγμένα γνώση της πράξης καταλογισμού του φόρου.
Αν αναρμόδια έχει επιληφθεί για τη φορολογία ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που έχει εκδώσει την πράξη.
Αν έγινε οποιοδήποτε λογιστικό λάθος, ιδιαίτερα κατά την περιγραφή ή την απαρίθμηση ή τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού ή κατά τον υπολογισμό του φόρου.
Αν η πράξη στηρίχτηκε σε απόφαση πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, που έχει ανατραπεί αμετάκλητα.
Αν κατά την έκδοση της πράξης δεν έχουν ληφθεί υπόψη λόγοι και στοιχεία που επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου που οφείλεται.

Το αίτημα για ακύρωση ή τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά στην εκτίμηση των αντικειμένων της φορολογητέας περιουσίας.

Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης ή εφόσον ζητηθεί η προσκόμιση στοιχείων από τον αιτούντα, μέσα σε ένα μήνα από την προσκόμιση αυτών, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης κατ΄ ανώτατο όριο.

Εάν η απόφαση της τριμελούς επιτροπής δεν ικανοποιεί το φορολογούμενο του επιτρέπονται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

in.gr/ Θανάσης Κουκάκης