Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία με ανακοίνωση της γνωστοποιεί την πρότασή της να παραμείνουν τα Μαθηματικά στο πεδίο των Επιστημών Υγείας και υποστηρίζει ότι με τον προτεινόμενο νέο νόμο τιμωρείται ο μαθητής που επιλέγει το συγκεκριμένο πεδίο με τον αποκλεισμό του από την μεγαλύτερη ομάδα των σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις σχολές θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και αντίστροφα. 

Η ΕΜΕ τονίζει ότι για να είναι δυνατή η επιλογή σχολών θετικών και τεχνολογικών επιστημών από μαθητές των επιστημών υγείας αλλά και για την κάλυψη βασικών προαπαιτούμενων μαθηματικών αναγκών των ιατρικών και βιολογικών σχολών (σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων σχολών) κρίνεται υποχρεωτική η κοινή διδασκαλία των Μαθηματικών στο πεδίο των επιστημών υγείας και στο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, όπως προβλέπει το παρόν πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω η Μαθηματική Εταιρεία προτείνει τα μαθήματα προσανατολισμού στη Γ΄ Λυκείου για τα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης: Επιστήμες Υγείας και Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, καθώς και οι ώρες που αντιστοιχούν, να είναι τα εξής:

-Φυσική 6 ώρες
-Μαθηματικά 8 ώρες
-Βιολογία 6 ώρες
-Χημεία 4 ώρες

Με την παραπάνω πρόταση το σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι πέντε, δηλαδή τα τέσσερα παραπάνω και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Όμως πρέπει να δίνεται η δυνατότητα της επιλογής ενός μόνο από τα μαθήματα των Μαθηματικών ή της Βιολογίας, αν ένας μαθητής επιθυμεί την εισαγωγή του αποκλειστικά και μόνο στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες ή στις Επιστήμες υγείας, αντίστοιχα.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αναφέρει ότι με βάση την ανωτέρω ρύθμιση προτείνονται τέσσερις ώρες παραπάνω στα μαθήματα προσανατολισμού στη Γ΄ Λυκείου, οι οποίες μπορούν να εξευρεθούν είτε με επιμήκυνση του συνολικού προγράμματος, είτε με περικοπή ωρών από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Επίσης η ΕΜΕ υποστηρίζει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των αναγκών των διαφόρων τμημάτων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ είναι προφανές ότι μπορεί να επιτευχθεί με χρήση διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος, ανάλογα με τα τμήματα και τις σχολές προτίμησης. Εναλλακτικά, το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη διδασκαλία των εξής μαθημάτων: 
-Μαθηματικά 6 ώρες, κοινά για όλους
-Φυσική 5 ώρες, κοινά για όλους
-Χημεία 5 ώρες, κοινά για όλους
-Βιολογία 4 ώρες, κοινά για όλους

Επιπλέον: 2 ώρες εμβάθυνση στα Μαθηματικά για Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και 2 ώρες εμβάθυνση στη Βιολογία για Επιστήμες Υγείας. Συνολικά 20 +2+2 ώρες.

Όσον αφορά στα Παιδαγωγικά Τμήματα η ΕΜΕ επαναφέρει την πρόταση που διατυπώθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΜΕ (10-8-13), σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι του Λυκείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τα Παιδαγωγικά Τμήματα δεν εντάσσονται σε καμιά ομάδα προσανατολισμού, αλλά εξετάζονται στα εξής μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά με θέματα Γενικής Παιδείας Α και Β Λυκείου, 
Φυσικές Επιστήμες με θέματα από τα αντίστοιχα μαθήματα Α και Β Λυκείου και 
Ιστορία με θέματα Γενικής Παιδείας Β και Γ Λυκείου.

Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατόν, σύμφωνα με την ΕΜΕ, το Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Τμημάτων, με την προσθήκη ενός πέμπτου μαθήματος (π. χ. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) να διευρυνθεί συμπεριλαμβάνοντας και άλλα σχετικά συναφή τμήματα π. χ. κάποια τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τμήματα Ιστορίας και Εθνολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνιολογίας κλπ.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τονίζει ότι εάν το Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Τμημάτων παραμείνει ως έχει, υπάρχει κίνδυνος να τεθεί εκτός προτίμησης του συνόλου σχεδόν των υποψηφίων, αφενός μεν λόγω της αδιοριστίας των εκπαιδευτικών και αφετέρου δε λόγω της μη παροχής της εναλλακτικής λύσης της φοίτησης σε ικανό αριθμό από άλλα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

newsbeast.gr