Ο Δήμος Κισσάμου και η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Κισσάμου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και τον όμιλο Λεπτός, στα πλαίσια εκδήλωσης κοινωνικού ενδιαφέροντος του ομίλου για το Νομό Χανίων, προτίθεται να χορηγήσει 4 υποτροφίες σε μαθητές του Δήμου Κισσάμου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι υποτροφίες αφορούν όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου Νεάπολις και είναι διάρκειας τεσσάρων έως πέντε ετών. Η υποτροφία είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται εφόσον εκπληρώνονται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, που θα τεθούν στην διακήρυξη. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί στην έδρα του Δήμου, την οποία θα αποτελούν: 

1. Εκπρόσωπος του Ομίλου Λεπτός και του Πανεπιστημίου Νεάπολις. 

2. Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δερουκάκης Εμμανουήλ)

3. Εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν.Χανίων. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν: 

1. Την αίτηση του Πανεπιστημίου Νεάπολις. 

2. Αντίγραφο της Αστυνομικής τους ταυτότητας. 

3. Αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου. 

4. Απόσπασμα πίνακα αποτελεσμάτων Πανελληνίων εξετάσεων, εάν υπάρχει.

5. Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης και 

6. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αφορά το δηλωθέν ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους. 

Κριτήρια θα είναι: 

Α) Η βαθμολογία του απολυτηρίου. 

Β) Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση. 

Γ) Ο αριθμός προόδου των μορίων των πανελληνίων εξετάσεων, εάν υπάρχει.

∆) Η προφορική συνέντευξη, εάν χρειασθεί. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από 23-9-2014 έως 30-9-2014 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κισσάμου στο φάκελο όπου θα αναγράφεται <Υποτροφίες Πανεπιστημίου Νεάπολις, Ακαδημαικό έτος 2014-15>
Πληροφορίες : Δερουκάκης Εμμανουήλ (πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Κ) - 6974611378 

Παραλαβή αιτήσεων : Στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Κ έως 30/09/2014, στην Κα Μαρακάκη Βίκυ τηλ 2822340222