Η διαδικασία εκλογής εκπροσώπων στην Περιφερειακή 'Ενωση Δήμων Κρήτης από πλευράς Δήμου Χανίων, κρίθηκε άκυρη μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Γρηγόρη Ροκαδάκη.

Η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων - οι παρατάξεις των κων Σκουλάκη και Παπαδογιάννη - έκπληκτη είχε δει στη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, να "πηγαίνουν περίπατο" τα προβλεπόμενα και προχώρησε σε ένσταση.

Η ένσταση κατατέθηκε λόγω του ότι ο κανονισμός προβλέπει ότι οι εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες, ενώ διακόπτονται όταν υφίστανται λόγοι υγείας για κάποιο σύμβουλο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα δύο παραπάνω ίσχυσαν αλλά η δημοτική αρχή ούτε που... ίδρωσε!

Ως εκ τούτου και μετά την κατατεθείσα ένσταση και την απόφαση του κου Ροκαδάκη, επαναλαμβάνεται η διαδικασία της εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Χανίων στην ΠΕΔ Κρήτης.

Ο Τάσος Βάμβουκας από την πλευρά του χαρακτήρισε ατεκμηρίωτες τις καταγγελίες των παρατάξεων των κ.κ. Σκουλάκη και Παπαδογιάννη.

Την άλλη Κυριακή 28/9, θα επαναληφθεί η διαδικασία χωρίς παρατράγουδα αυτή τη φορά μιας και είναι ξεκάθαρο πλέον τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις... 

Στην απόφασή του ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

"-Από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και δη την προσβαλλόμενη πράξη, τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις απόψεις του δήμου επί της
κρινόμενης ένστασης επιβεβαιώνονται ή άλλως δεν αμφισβητούνται στην προαναφερόμενη έκθεση απόψεων του Δήμου, τα προεκτεθέντα στην κρινόμενη ένσταση πραγματικά περιστατικά και προκύπτει ότι τα αιτήματα-προτάσεις της μείζονος μειοψηφίας και της παράταξης 100/5 της ελάσσονος μειοψηφίας, περί διακοπής της συνεδρίασης δεν ετέθησαν σε ψηφοφορία στο σώμα προκειμένου να ληφθεί απόφαση αρμοδίως επ΄αυτού περί της διακοπής ή μη της συνεδρίασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.13 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου ( 16852/2011 Υπουργική Απόφαση) ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.4 του Ν.3852/10 δεδομένου ότι ούτε από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ούτε από τα τηρούμενα στην υπηρεσία μας αρχεία προκύπτει η κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με βάση τον εν λόγω πρότυπο κανονισμό.

Ως εκ τούτου λαμβανομένου υπόψη 
α) ότι οι επικαλούμενοι στα αιτήματα διακοπής της συνεδρίασης του Δ.Σ λόγοι και γεγονότα μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούσαν ανωτέρα βία, 
β) ότι για την διακοπή ή μη της συνεδρίασης δεν επελήφθη αρμοδίως και κατά διακριτική ευχέρεια το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και γ) του γεγονότος ότι από το αποτέλεσμα της επιγενόμενης εκλογής παρέμειναν κενές δύο (2) από τις προβλεπόμενες επτά (7) έδρες της μειοψηφίας με αποτέλεσμα την ελλειπή εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Δεχόμαστε την ένσταση των Εμμανουήλ Σκουλάκη και Αριστείδη Παπαδογιάννη κατά της υπ αριθμ.710/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων αναφορικά με την εκλογή
εκπροσώπων του στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Κρήτης και ακυρώνουμε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
Ορίζουμε στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, να μεριμνήσετε να επαναληφθεί η συνεδρίαση για την εκλογή των εκπροσώπων του δημοτικού
σας συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ την πρώτη Κυριακή, πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της παρούσας ακυρωτικής απόφασης."

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του κ.Ροκαδάκη εδώ