Στα 1,01 δισ. ευρώ ανήλθαν στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν αύξηση ύψους 304 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014 καθαρή εισροή 3,8 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε μερικώς από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 5,6 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, κίνηση που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους και την καθαρή μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

newsbeast.gr