Να δοθεί προτεραιότητα σε υπηρεσίες που παρέχονται από Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), καλεί τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, προκειμένου αυτές να ενημερώσουν τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους, με την υπ’ αριθμόν Υ5α,β /Γ.Π. οικ. 81719 επιστολή της, η Υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου. 

Συγκεκριμένα η Υφυπουργός υπογραμμίζει πως η θεσμοθέτηση των Κοι.Σ.Π.Ε και ειδικότερα, το άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007, προβλέπει, η εκτέλεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών να δύναται να πραγματοποιείται σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει τον εν λόγω άρθρο του Π.Δ.60/2007.

Η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει πως η ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην απασχόληση, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα, προλαμβάνει την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό των ατόμων αυτών, γι’ αυτό χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα προς τον σκοπό αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο η κα Παπακώστα με την υπ’ αριθμόν Υ5β/Γ.Π.οικ.81721 απόφασή της, ενέκρινε, από άποψη σκοπιμότητας και τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου και όλων των νόμιμων διαδικασιών, την ίδρυση Κοι.Σ.Π.Ε. στο Ρέθυμνο, με έδρα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου.

Σκοπός του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Ρεθύμνου είναι η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η συμβολή του, στη θεραπεία και στην οικονομική τους αυτάρκεια. 

Να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες η Υφυπουργός απέστειλε επιστολή (αρ. πρωτ. 1328/18.9.2014) και προς τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Βασίλη Κεγκέρογλου, με την οποία ζητά συνάντηση εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί, από κοινού, ο θεσμός των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, για την προώθηση των θεμάτων της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την, κατά το δυνατό, μεγαλύτερη εργασιακή ένταξη των ατόμων των ευάλωτων ομάδων.

Δείτε την έγκριση σκοπιμότητας για το Κοι.Σ.Π.Ε. Ρεθύμνου εδώ