Από την Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιων της Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. 36001/26-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση- ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 10/10/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στην αίθουσα εξετάσεων της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις σχολές, στις οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε να συμπεριληφθούν στις αναλυτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας, μέχρι 07/10/2014 για να συμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις.