Σε τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία της κυβέρνησης για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας για την Εκκαθάριση και Αναδιάρθρωση των Τραπεζών (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) η οποία θα εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 σε όλη την ΕΕ.

Η Οδηγία προβλέπει πως οι κοινοί κανόνες για την εκκαθάριση των τραπεζών θα εφαρμόζονται από το 2015 σε όλη την ΕΕ, ενώ οι λεγόμενοι κανόνες «διάσωσης εκ των έσω» (bail-in ) για τους κατόχους ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τραπεζών (senior bondholders) το 2016.

Στα πλαίσια της BRRD οι εθνικές Αρχές της ΕΕ θα πρέπει να συστήσουν ταμεία εκκαθάρισης των τραπεζών ή να επιβάλλουν αντίστοιχες εισφορές, οι οποίες θα ανέλθουν την επόμενη δεκαετία στο 1% των καλυμμένων καταθέσεων, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 70 δισ. ευρώ για το σύνολο της ΕΕ έως το 2025.

Οι πόροι των ταμείων αυτών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τραπεζικών ζημιών έως το 5% του ενεργητικού της τράπεζας, μόνο αφού έχει προηγηθεί «bail-in».

Οι ασφαλισμένες καταθέσεις έως 100.000 ευρώ εξαιρούνται από το «bail-in», ενώ οι μη ασφαλισμένες καταθέσεις (μεγαλύτερες από 100.000 ευρώ) των φυσικών προσώπων και των μικρών επιχειρήσεων θα έχουν προνομιακή μεταχείριση στη σειρά με την οποία θα εφαρμοσθεί το «bail–n».

Μετά την εφαρμογή του ελάχιστου «bail-in» (έως το 8% του παθητικού), δίνεται στις χώρες επιπρόσθετα η επιλογή να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια των ταμείων εκκαθάρισης ή κρατικούς πόρους για να ανακεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζες και να προστατεύσουν άλλους πιστωτές.

in.gr