Δίδεται στην δημοσιότητα η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλου και του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Ιωάννη Ανδριανού στην με ΑΠ 1293/4-9-2014 αναφορά του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα « Παράταση αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων».

Στην αναφορά του, ο κ. Βιρβιδάκης, κατέθεσε έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προς τον Υπουργό Εσωτερικό κ. Αργύρη Ντινόπουλο με θέμα «Παράταση αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων», το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε κ. Κώστας Ασκούνης.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 « Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/τ. Α’/17-06-1999), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν, 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/10-10-2002), τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/τ. Α’/24-12-2003) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννεονημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/τ.Α’/23-02-2014), η χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Για κάθε έναν εκ των προαναφερόμενων νόμων επισπεύδον ήταν το εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργείο, το οποίο απένειμε την ως άνω ανωτέρω αρμοδιότητα στο Γενικό Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Εξάλλου, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προκύπτει, επίσης, από τη διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, αντίγραφα της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης, η οποία μπορεί να εκδοθεί υπό όρους, ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία Αστυνομική Αρχή, στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/ Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

Επισημαίνεται δε, ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/τ. Α’/08-08-2014) ορίζεται ότι η άδεια για ορισμένες από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις (Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτατζόγλειο και Ε.Α.Κ.Ν. Άγιος Κοσμάς) εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του αρμόδιου Υφυπουργού για θέματα αθλητισμού. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, θα εφαρμόζεται η αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση 46596/2004 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α’), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (Α’ 239) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ Α’ 302)» (ΦΕΚ 1793/τ. Β’/ 06-12-2004), όπως ισχύει.

Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι και τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, γεγονός το οποίο καταδεικνύει από το περιεχόμενο της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 56Α Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του γενικού Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού/ Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

Σημειώνεται δε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος έχει ήδη συνυπογράψει την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που διαβίβασε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2015, ημερομηνία που συμπίπτει με την προθεσμία που ορίζεται στον Ν. 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, η οποία και συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.»
Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Με την υπ’ αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/28688/9-9-2014 (ΦΕΚ 2408/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία για την αδειοδότηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων μέχρι 8/2/2015 και τούτο διότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε κωλυσιεργία στις απαιτούμενες διαδικασίες για την αδειοδότηση χωρίς για αυτό να ευθύνονται οι νέες δημοτικές αρχές.
Για να μην επαναληφθεί η κωλυσιεργία, η ΚΥΑ ορίζει πως οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση ή οι φορείς στους οποίους αυτές ανήκουν υποχρεούνται να αποστείλουν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατάσταση σχετική με τις εκκρεμότητες που έχουν ως προς την αδειοδότηση και στο τέλος κάθε μήνα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 έκθεση προόδου αναφορικά με τις γενόμενες εργασίες.

Επισημαίνεται ότι η νέα προθεσμία συμπίπτει με την προθεσμία που ορίζεται στον νόμο 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις,

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η παράταση δεν αφορά περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης από την αρμόδια υπηρεσία ή η εγκατάσταση έχει κριθεί ακατάλληλη για λόγους στατικής ανεπάρκειας.