Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου, έχοντας υπόψη την πρ.16 του αρθ.14 του Ν.1566/1985 και με το αρ. πρ.152404/Γ2/24-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την διεξαγωγή εξετάσεων των μαθητών με ανεπαρκή φοίτηση, των κλάδων: 

ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων
ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αρ. 131128/Δ2/18.8.2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. , καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου από 6-10-2014 έως και τις 7-10-2014 και ώρα 14:00.