Στη σύσταση «Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων» η οποία θα θέσει υπό την εποπτεία της όλο το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων της χώρας, προχωρά το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑΝ).

Η νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να έρθει σύντομα στη Βουλή, καθώς χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τις βασικές πτυχές του σχετικού νομοσχεδίου στο υπουργικό Συμβούλιο.

Σκοπός της ίδρυσης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι να παύσει ο κατακερματισμός της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της αγοράς, μέσω ενός σαφούς πλαισίου κανόνων και της ενοποίησης της διαγωνιστικής πρακτικής των αναθετουσών αρχών. Η χώρα μας, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να ακολουθεί σθεναρά την ευρωπαϊκή προσπάθεια που γίνεται στο πεδίο της αναμόρφωσης και του εξορθολογισμού του συστήματος στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία της Αρχής, αποτελεί και απαίτηση της τρόικας και σύμφωνα με το υφιστάμενο σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, γενικά, η Αρχή θα παρακολουθεί την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Θα δίνει σύμφωνη γνώμη για την προσφυγή στις απευθείας αναθέσεις. Επίσης, θα έχει το δικαίωμα να ασκεί δειγματοληπτικούς έλεγχους σε εν εξελίξει διαδικασίες και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ενημερώνει άμεσα τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας για την άσκηση των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους. Στην περίπτωση αυτή συντάσσει και ειδική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Βουλής.

Το πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής αξίας, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, την προμήθεια αγαθών ή την εκτέλεση έργων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θα προτείνει σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στους αρμόδιους υπουργούς που διαθέτουν τη σχετική πρωτοβουλία, θα υποστηρίζει το έργο των αναθετουσών αρχών, θα συγκεντρώνει κρίσιμα στοιχεία τα οποία εξυπηρετούν, αφενός, τη διαφάνεια στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, αφετέρου, τη διατύπωση των σχεδίων και προτάσεών της για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας.

Το προτεινόμενο σχέδιο αποφεύγει να αναθέσει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αρμοδιότητες ουσιαστικής εμπλοκής της στις διαδικασίες ανάθεσης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που θα συνεπάγονται την έκδοση συναφών εκτελεστών πράξεων, οι οποίες θα υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

naftemporiki.gr