Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Οκτωβρίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Α.Ε. (ΟΤΑ) στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης και ορίστηκαν τα μέλη που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1) Τζινευράκης Μιχαήλ
2) Κουτράκης Ιωάννης
3) Κατσανεβάκης Ευάγγελος
4) Σκουλά Μελπομένη
5) Σεϊμένης Παύλος Παναγιώτης
6) Ποθουλάκης Νικόλαος
7) Λάττος Εμμανουήλ
8) Μακράκη Χρυσάνθη
9) Μυλωνάκη Θεοχαρούλα
10) Μαλακωνάκης Ιωάννης
11) Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Μαλλιαράκης 

Στην συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο όρισε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη ως εξής :

-Τζινευράκης Μιχαήλ, Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος
- Κουτράκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
- Κατσανεβάκης Ευάγγελος, Μέλος
- Σκουλά Μελπομένη, Μέλος
- Σεϊμένης Παύλος-Παναγιώτης, Μέλος
- Ποθουλάκης Νικόλαος, Μέλος
- Λάττος Εμμανουήλ, Μέλος
- Μακράκη Χρυσάνθη, Μέλος
- Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Μέλος
- Μαλακωνάκης Ιωάννης, Μέλος
- Μαλλιαράκης Κων/νος, Μέλος