Τακτική Συνδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 20/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 20/10/2014

Θέμα 1ο: Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Ανάκληση της με αριθμ. 147/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης & αναδιατύπωσης των άρθρων 22 & 23 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Τροποποίηση, αναρίθμηση και αναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση συνέχισης διαδικασίας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
-
Θέμα 5ο: Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση COS-WP2014-3-15.03 υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος COSME 2014 με τίτλο: SIKANS
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: α) Αποδοχή ένταξης της πράξης “Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πλατανιά” με κωδικό MIS 485360 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” και β) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2014
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση της με αριθμ. 316/2014 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 8ο: Έγκριση της με αριθμ. 58/2014 Απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

Θέμα 9ο: Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου & Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου & Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου & Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης & Εγκαταστάσεων Κολυμβαρίου με τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΚΤΥΝΝΑ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε.”
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πλατανιά με τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας με την επωνυμία: “Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας” Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά


Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Επικαιροποίηση της με αριθμ. 405/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνη τουριστικής προβολής
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Τροποποίηση των όρων της σύμβασης του Δήμου Πλατανιά με την ΔΕΔΔΗΕ για το 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Προσδιορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ – ΜΑΛΕΜΕ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου “Συντήρηση – Επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Αναστηλώσεις Βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα Δ.Δ. Ντερέ – Μανολιοπούλου – Ζουνακίου, φάση Β΄”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Αντικατάσταση – επέκταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στα Δ.Δ. Βατολάκου & Ψαθογιάννου”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Συντήρηση – βελτίωση αγροτικών δρόμων και δημοτικών οδών Δ. Κολυμβαρίου Δημ Διαμερ. Βορείου τμήματος”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Αρδευτικό έργο Δ.Δ. Καληδωνίας Δ. Κολυμβαρίου”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ. Αλικιανού”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ. Λάκκων”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ. Φουρνέ”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Μουσούρων”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος ΠλατανιάΘέμα 28ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Ανάπλαση – διαμόρφωση χώρων και πλατειών ΤΚ. Λάκκων”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29ο: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Λάκκων”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 30ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου “Αποκατάσταση κοίτης ρεμάτων Τ.Δ. Φουρνέ”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 31ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “Αντιπλημμυρικά – εγγειοβελτιωτικά έργα ΔΕ Μουσούρων”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 32ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού για το έργο “Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πλατανιά”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 33ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Υδρομάστευσης Λαχιανών, περιοχής Δ.Ε. Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά Nομού Χανίων
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Κουκουράκη – Μπουλταδάκη Στυλιανή του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Πρασέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 35ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 36ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Καψαλάκη Νικόλαο του Κων/νου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 37ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Αλιγιζάκη Σοφία του Κων/νου, κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 38ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Βαγιάκη Εμμανουήλ του Παναγιώτη, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 39ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Βουτσάκη Ιωάννη του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ. Δρακώνας της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 40ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Γεραιουδάκη Αναστάσιο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Χρυσαυγής της Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 41ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά


Θέμα 42ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Δρακάκη Δράκο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 43ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Ζερβουδάκη Γεώργιο του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 44ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 45ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Θωμαδάκη Ιωάννη του Ευστρατίου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 46ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Καλφάκη Μαρία του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Καράνου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 47ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Μιχάκη Αγγελική του Ιωάννη, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 48ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Σεληνιωτάκη Αικατερίνη του Κων/νου, κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 49ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Στυλιανουδάκη Δημήτριο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 50ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Φραγκεδάκη Αντώνιο του Αριστείδη, κάτοικο Τ.Κ. Καράνου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 51ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Παντελάκη Ιωάννη του Χαραλάμπου, κάτοικο Τ.Κ. Μανωλιοπούλου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 52ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Φραγκεδάκη Γεώργιο του Βασιλείου, κάτοικο Τ.Κ. Καράνου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά