Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ο Δήμος Κισάμου θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, Δημότες μετά από κλήρωση.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:

• γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
• γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
• εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
• δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς του Δήμου Κισάμου, όπως περιγράφονται ανωτέρω, καθώς και οι Δημότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν είτε εγγράφως τη βούληση τους στο Δημαρχείο Κισάμου, στη Γραμματεία του Δημάρχου (τηλ.: 28223-40200) από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρα 09.00-14.00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ
• Επωνυμία Φορέα
• Ονοματεπώνυμο προτεινόμενου εκπροσώπου φορέα και αναπληρωτή αυτού
• Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό-κινητό)
• Διεύθυνση αλληλογραφίας και ταχυδρομικός κώδικας
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΗ
• Ονοματεπώνυμο
• Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό-κινητό)
• Διεύθυνση αλληλογραφίας και ταχυδρομικός κώδικας
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)