Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα αναγκαστούν να βάλουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που θα χρειαστούν ορθοπεδικά ή αναπηρικά είδη. 

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία, επανακαθορίζονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλει το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους για τα είδη αυτά τα οποία αγοράζουν υποχρεωτικά οι ίδιοι από το ελεύθερο εμπόριο. 

Μάλιστα οι νέες τιμές σε πολλές περιπτώσεις είναι χαμηλότερες έως και 50% σε σχέση με τις προηγούμενες και δεν καλύπτουν την τιμή εμπορίου με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους την διαφορά.

Τα περισσότερα από αυτά τα είδη αφορούν τα άτομα με αναπηρίες που βρίσκονται πλέον σε ακόμα πιο δυσχερή οικονομική κατάσταση, αλλά και όχι μόνο.

Το Flashnews.gr έκανε μια δειγματοληπτική έρευνα για ορισμένα από τα είδη που αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο του ΙΚΑ και διαπίστωσε τα εξής :

- Νάρθηκας βραχιονίου Sarmiento : Τιμή εμπορίου 210-220 ευρώ. Προηγούμενη τιμή ΙΚΑ 220 ευρώ. Νέα τιμή ΙΚΑ 162,80 ευρώ. 

- Ζώνη οσφύος Neoprene : Τιμή εμπορίου 110-120 ευρώ. Προηγούμενη τιμή ΙΚΑ 79 ευρώ. Νέα τιμή ΙΚΑ 18 ευρώ (!!)

- Αυχενικό περιλαίμιο τύπου Philadelphia : Τιμή εμπορίου 50 ευρώ. Προηγούμενη τιμή ΙΚΑ 55 ευρώ. Νέα τιμή ΙΚΑ 22,26 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση σε όλα τα σχετικά είδη για τα οποία, ενώ οι τιμές που είχε καθορίσει το ΙΚΑ για να επιστρέφει χρήματα στους ασφαλισμένους κάλυπταν – στις περισσότερες περιπτώσεις – την τιμή αγοράς, τώρα πλέον τα χρήματα που θα επιστρέφονται θα είναι λιγότερα, οπότε ο ασφαλισμένος ανάπηρος ή μη , θα βάζει από την τσέπη του. 

Η απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ

1. Τα είδη που αναφέρονται στο συνημμένο στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, να τα προμηθεύονται οι ασφ/νοι από το ελεύθερο εμπόριο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχετικές συμβάσεις.
2. Τον ανακαθορισμό του αποδοτέου από το Ίδρυμα ποσού, για κάθε είδος του συνημμένου στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, με τις αντίστοιχα προτεινόμενες τιμές.
3. Τον χαρακτηρισμό ως «μη συνήθη», των ειδών για τα οποία η προτεινόμενη τιμή είναι 500,00 € και άνω.
4. Την απόδοση της δαπάνης αγοράς από το εξωτερικό, του συνιστώμενου από τις αρμόδιες Υγ/κές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είδους, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία
διαδικασίες, έχει γίνει η ταυτοποίηση αυτού και η τιμή του δεν υπερβαίνει τις τιμές του Παρατηρητηρίου.
5. Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας να εκδίδει απόφαση για μείωση της τιμής σε όποιο από τα χορηγούμενα είδη στο
παρατηρητήριο εμφανίζεται χαμηλότερη.
Επειδή στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., λόγω διαφοροποίησής του ανά είδος και ανά περιοχή, θα προστίθεται και θ’ αποδίδεται στον ασφ/νο.