Σημαντικά μπορεί να εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον η απόδοση από όλες τις προτεινόμενες δράσεις πρόληψης, ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης και κομποστοποίησης, των απορριμμάτων. Αυτό  προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) και αφορούν στην πανελλαδική Πράσινη Πρόταση των 4 ΜΚΟ (ΟΕΑ, Greenpeace, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS). Τα τελικά διαχρονικά ποσοστά διαχείρισης με την Πράσινη Πρόταση και του περιφερειακού σχεδιασμού για την Κρήτη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Διαχείριση απορριμμάτων στην Κρήτη με την Πράσινη Πρόταση και του  Περιφερειακού Σχεδιασμού Κρήτης

 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2010

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΕΣΔΑ ΚΡΗΤΗΣ

2017-

2013

2020

2030-

Πρόληψη - Ανακύκλωση - Εναλλακτική Διαχείριση

10,8%

34,4%

39,0%

48,0%

22,2%

Κομποστοποίηση

13,2%

33,3%

36,6%

41,5%

23,8%

Ενεργειακή Αξιοποίηση

0,0%

9,6%

8,2%

5,4%

40,4%

ΧΥΤΥ

76,0%

22,7%

16,2%

5,1%

13,6%

Σύνολο

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Εκτίμηση κόστους** τελικής διαχείρισης - διάθεσης για ΟΤΑ (€/t)

 

34,7

32,8

28,9

~160 €/t*

Κόστος επένδυσης

 

40 εκ. €***

189 εκ.

*Σύμφωνα με την μελέτη Οικονομόπουλου

**Εκτίμηση σύμφωνα με τα δεδομένα της Πράσινης Πρότασης
**Οι δημόσιες επενδύσεις θα είναι περίπου 40 εκ. € και θα απαιτηθούν άλλα 18 εκ. € μέσω των εθνικών ΣΕΔ, που δεν θα δημιουργήσουν κόστος για τους ΟΤΑ της Κρήτης

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί η Πράσινη Πρόταση, ενόψει της έγκρισης της επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης, ζητάμε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και προσθήκες στον ΠΕΣΔΑ, οι οποίες είναι οι εξής:

• Υιοθέτηση στρατηγικής, πολιτικών και μέτρων πρόληψης στην παραγωγή αποβλήτων

• Πρόταση για δημιουργία νέων ΣΕΔ (π.χ. έπιπλα, φάρμακα, ρουχισμός, επικίνδυνα οικιακά, κ.α.)

• Πρόταση για δημιουργία συγκεκριμένου αριθμού Κέντρων Ανακύκλωσης (π.χ. 7 κέντρα θα ήταν αρχικά επαρκή)

• Να προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης της οικιακής κομποστοποίησης με ποσοτικούς στόχους για το 2013 (π.χ. 4%) και το 2020 (π.χ. 6%)

• Να διερευνηθεί η υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών από τους μεγάλους παραγωγούς αστικών οργανικών αποβλήτων και να προταθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για το 2013 (π.χ. 7%) και το 2020 (π.χ. 10%)

• Να διευκρινισθεί ότι οι ΟΤΑ μπορούν και μόνοι τους να κατασκευάσουν κάποια μικρή μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης σε χώρο που θα επιλέγουν και σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

• Θα πρέπει να εξετασθούν και προταθούν τροποποιήσεις για την μονάδα βιοξήρανσης του Ηρακλείου, ώστε να μετατραπεί σε Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία (ΜΒΕ) με παραγωγή RDF και κομποστοποίηση των οργανικών στον ίδιο ή άλλο χώρο με δυνατότητα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού.

• Θα πρέπει να επανεξετασθούν οι προτεινόμενες μονάδες της μελέτης Λοϊζίδου, που προτείνονται για τον ΠΕΣΔΑ, και συγκεκριμένα τα ΕΜΑΚ και ΕΜΑ, τα οποία ενδεχομένως δεν χρειάζονται και να αποκλεισθεί η μονάδα καύσης, ως μη συμφέρουσα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά.

• Στην αναλυτική παρουσίαση της Πράσινης Πρότασης για την Κρήτη, προσδιορίζεται  το συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο, που έχει λάβει υπόψη του τις παραπάνω ελλείψεις και προσδιορίζει την εξέλιξη των ποσοτικών δεδομένων για κάθε μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης.

Από την όλη προσέγγιση διαπιστώνονται τα εξής:

• Μπορούμε με την Πράσινη Πρόταση να διαχειριστούμε τα απορρίμματά στην Κρήτη, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη – ανακύκλωση – κομποστοποίηση.

• Μπορούμε με την Πράσινη Πρόταση να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας στην Κρήτη χωρίς την δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης, ελαχιστοποιώντας και αξιοποιώντας το παραγόμενο RDF σαν εναλλακτικό καύσιμο σε υπάρχουσες βιομηχανίες της ηπειρωτικής Ελλάδας ή εάν αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό αναγκαστικά θα οδηγηθεί σε ΧΥΤΥ.

• Μπορούμε σε βάθος 20ετίας με την Πράσινη Πρόταση να απεξαρτηθούμε πραγματικά από τους ΧΥΤΥ με μονοψήφιο ποσοστό διάθεσης σε αυτούς και ταυτόχρονα υπερδεκαπλασιασμό του χρόνου ζωής τους.

• Μπορούμε με την Πράσινη Πρόταση να επιτύχουμε όλους τους στόχους της Ε.Ε. και να μην κινδυνεύσουμε για νέες επιβολές προστίμων.

• Μπορούμε με την Πράσινη Πρόταση να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με τον περιφερειακό σχεδιασμό.

Προϋπόθεση για να γίνει πραγματικότητα η Πράσινη Πρόταση για την Κρήτη είναι να υπάρχει η θέληση για άμεση εφαρμογή από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τι θα επιλέξουμε είναι στο χέρι όλων και κρίνεται τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φίλιππος Κυρκίτσος Πρόεδρος της ΟΕΑ Τηλ. 693-6140795

Αριστείδης Παπαδάκης Γραμματέας του Δικτύου ΟικοΚρήτη Τηλ. 6977471845

Αναλυτικότερα στο συνημμένο.

 

Σημαντικά μπορεί να εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον η απόδοση από όλες τις προτεινόμενες δράσεις πρόληψης, ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης και κομποστοποίησης, των απορριμμάτων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) και αφορούν στην πανελλαδική Πράσινη Πρόταση των 4 ΜΚΟ (ΟΕΑ, Greenpeace, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS)