Καλούνται οι δικαιούχοι  Δελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α.  της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  να παραλάβουν ή να ανανεώσουν  το Δελτίο που παρέχεται  για δωρεάν μετακίνηση στα Αστικά και Υπεραστικά Λεωφορεία των ΚΤΕΛ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Δικαιούχοι είναι :

1.Στα άτομα με αναπηρίες :

- Ελληνικής υπηκοότητας

-υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε ,καθώς και υπηκόους  Κρατών –μελών –Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ( Ε.Ε.Ο.Χ )

-υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση  -υπηκόους των κρατών  Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος .

-Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις  της Σύμβασης  του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων  εφ’ όσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν  έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο  των 23.000( είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29000( είκοσι εννέα χιλιάδων ) ευρώ ( το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα  των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επι πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον αυτό  παρουσιάζει αναπηρία  67% και άνω παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφ΄όσον διαμένουν μόνιμα Στην Περιφερειακή Ενότητα  Ηρακλείου).

    Οι κάτοχοι Δελτίων Μετακίνησης  του έτους 2010 με αίτηση τους  θα ζητούν την ανανέωση της κάρτας  προσκομίζοντας νέα γνωμάτευση  αν η παλιά έχει λήξη  και εφόσον δεν είναι επιδοτούμενοι της Πρόνοιας του Δήμου Ηρακλείου.

   Οι επιδοτούμενοι από την Πρόνοια του Δήμου Ηρακλείου  θα προσκομίζουν το απόκομμα επιταγής λήξης του επιδόματος.

-Επίσης θα προσκομίζουν εκκαθαριστικό Εφορίας προηγούμενου έτους .

(Για όσους δεν κάνουν φορολογική  δήλωση απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.(Εξαιρούνται η Ολικά Τυφλοί)

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής.

-Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας  ( φωτοαντίγραφο )

-Δύο φωτογραφίες αν η κάρτα  έχει συμπληρωθεί και εκδοθεί νέα

Οι δικαιούχοι για έκδοση νέας κάρτας  θα προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

-Αίτηση

- Γνωμάτευση  Υγειονομικής Επιτροπής

 ( Σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση επίδομα από την Πρόνοια του Δήμου Ηρακλείου   δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης ).

Η πιστοποίηση θα γίνεται μέσω του Μητρώου των επιδοματούχων που υπάρχει  στην υπηρεσία του Δήμου.

Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής αναιμίας  μπορούν να τα προσκομίσουν εναλλακτικά.

Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας  βάσει γνωματεύσεων  Υγειονομικών Επιτροπών, μπορούν να προσκομίζουν το τελευταίο απόκομμα  της σύνταξής τους  στο οποίο αναγράφεται εντύπως  το γράμμα ( Α ) που σημαίνει αναπηρία.

Για τους λοιπούς ασφαλισμένους απαιτείται απόφαση  του Δ/κού Διευθυντή  Ασφαλιστικού Φορέα  ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία να πιστοποιείται παθολογοαναομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

     Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Πρόνοιας του Δήμου Ηρακλείου δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Πρέπει να συνυποβάλλουν τρείς ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μια θα επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται  για τα ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας των   προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω και κάτω άκρων

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής.

-Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας  ( φωτοαντίγραφο )

-Δύο φωτογραφίες αν η κάρτα  έχει συμπληρωθεί και εκδοθεί νέα.

Οι κάρτες θα εκδίδονται και θα ανανεώνονται από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Οδός 1770 αριθμός 24  καθώς και από τα ΚΕΠ  της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Η ανανέωση των Καρτών θα ξεκινήσει από  την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνάς  την Τετάρτη 08-06-2011, από τα ΚΕΠ: την Δευτέρα 20-06-2011 και θα λήξει την  31-12-2011. Ενώ η έκδοση των νέων καρτών θα ξεκινήσει από την 01-07-2011 και θα λήξει στις 31-12-2011. Η ημερομηνία λήξης των Δελτίων έτους 2010 ορίζεται στις 15-07-2011. Σημειώνεται όποιος χάσει την κάρτα του θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. Σε περίπτωση που χαθεί η κάρτα δυο φορές δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση της. Οι  δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωση τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού Δελτίου  για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό δεν υποχρεούται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.